СРБИЈА КАРГО а.д.

O_namaEng


ЛОКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА

SRB


ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА


Е - К501


ИНФОРМАТОР О РАДУ  

РАСПОЛОЖИВА ТЕРЕТНА КОЛА


   Контакти - пословодствоФУНКЦИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КОНТАКТ / MAIL

в.д. Генерални директор

Др Мирољуб Јевтић

011 36-21-118

       miroljub.jevtic@srbcargo.rs


в.д. Извршни директор за саобраћај

Радољуб Гемаљевић

дипл.маш.инж.

011 36-21-118

radoljub.gemaljevic@srbcargo.rs

в.д. Извршни директор за развој и заједничке послове

Звездан Павићевић

дипл.економиста

011 36-21-118

zvezdan.pavicevic@srbcargo.rs

Шеф кабинета

Катарина Нешић Раковић

011 36-18-461

katarina.nesic@srbcargo.rs

office@srbcargo.rs

Помоћник генералног директора за економске послове

Сања Тешић

дипл.инжењер организационих наука


011 36-18-244

sanja.tesic@srbrail.rs


Повереник за етику

Јелена Џелетовић

дипл.правник


jelena.dzeletovic@srbcargo.rs

Директор Центра за унутрашњу контролу

Слободан Врга

дипл.маш.инж.

slobodan.vrga@srbcargo.rs

Начелник Центра за интерну ревизију

Ђорђе Зелић

дипл.економиста

djordje.zelic@srbrail.rs

Директор Центра за реструктурирање

Зоран Сретеновић

дипл.инж.геологије

zoran.sretenovic@srbrail.rs

Директор Сектора за вучу возова

Раде Тадић

дипл.маш.инж.

011 36-18-328

rade.tadic@srbcargo.rs

Директор Сектора за одржавање возних средстава


Новица Момчиловић


011 36-18-328


Директор  Центра за упревљање некретнинама и енергетску ефикасност

Мирослав Јеремић

miroslav.jeremic@srbcargo.rs

Директор  Центра за контролу прихода

Млађенко Ђајић

mladjenko.djajic@srbrail.rs

Директор Сектора за продају

Данијела Ђурић

дипл.економиста

011 36-10-772

       danijela.djuric@srbrail.rs

Директор Сектора за транспортне послове

Сенија Богић Павловић

дипл.саоб.инж.

011 36-18-837

011 36-16-788

senija.bogic@srbrail.rs

Заменик директора Сектора за финансијско рачуноводствене послове

и план

Светлана Стојановић

дипл.економиста

011 31-63-909

svetlana.stojanovic@srbrail.rs

Директор Сектора за набавке и централна стоваришта

Стеван Чарапић

дипл.економиста

stevan.carapic@srbcargo.rs

Директор Сектора за правне послове

Сања Мараш

дипл.правник

011 26-46-725

sanja.maras@srbcargo.rs

Директор Сектора за људске ресурсе и корпоративну одговорност

Наташа Јовановић

дипл.прaвник.

011 26-46-725

natasa.jovanovic@srbcargo.rs

Директор Сектора за информационо комуникационе технологије

Катарина Пантић

katarina.pantic@srbrail.rs

 © “Србија Kарго” а.д., 2015.године

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

- Иван Богавац, Немањина 6, соба 347, I спрат

- ivan.bogavac@srbcargo.rs,

- ivan.bogavac@srbrail.rs


ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 -Јелена Џелетовић дипл.правник, Немањина бр. 6, телефон:064/845-27-91

           - Електронска пошта: jelena.dzeletovic@srbrail.rs