Operater „Srbija Kargo“ a.d., poseduje dozvolu izdatu od Ministarstva za zaštitu životne sredine i bavi se transportom neopasnog otpada (navedenog u Prilogu 1.) i opasnog otpada (navedenog u Prilogu 2.) na teritoriji Republike Srbije (dozvola br. 19-00-00079/2019-06 od 02.04.2019. godine).

            Svaki prevoz neopasnog otpada prati Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13).

            Svaki prevoz opasnog otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 17/17).

 1. PREVOZ NEOPASNOG OTPADA

Obaveza pošiljaoca neopasnog otpada

            Utovar neopasnog otpada u železnička vozna sredstva vrši isključivo pošiljalac, na lokacijama koje odredi prevoznik otpada.

            Prilikom utovara otpada, pošiljalac mora voditi računa da ne ugrožava  bezbednost radnika prema Zakonu o zaštiti i bezbednosti zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 i dr.zakon) , a u skladu sa:

 • Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” br. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za popunjavanje (“Službeni glasnik RS”  br. 114/13 ).

            Po potrebi, na zahtev prevoznika ili primaoca otpada, pošiljalac je dužan da dostavi Izveštaje o ispitivanju otpada.

            Pošiljalac je u obavezi, da izradi i odštampa Dokument o kretanju otpada u 4 istovetna primerka, kako bi se pratilo kretanje i predaja otpada. Drugi primerak Dokumenta o kretanju otpada zadržava prevoznik.

            Pošiljalac je dužan, da prevozniku dostavi Dokumenta o kretanju otpada sa popunjenim delom A i B (DEO A – podaci o otpadu i DEO B – podaci o proizvođaču/vlasniku otpada) i da svojim pečatom i potpisom izvrši overu istog.

Obaveze primaoca neopasnog otpada

 • da odmah po izveštavanju o prispeću pošiljke, istu preuzme,
 • da izvrši istovar neopasnog otpada iz železničkih voznih sredstava kojima je dopremljen,
 • da po potrebi izvrši čišćenje kola i kontejnera nakon istovara,
 • da nakon istovara, sa kola, kontejnera i sl. skine stare plombe,
 • da nakon istovara prazna kola, kontejnere i sl. zatvori i pripremi po propisu za povraćaj,
 • da svojim potpisom i pečatom overi drugi primerak Dokumenta o kretanju otpada

(DEO D – podaci o primaocu otpada), koji zadržava prevoznik otpada.

            Prilikom istovara otpada, primalac mora voditi računa da ne ugrožava  bezbednost radnika prema Zakonu o zaštiti i bezbednosti zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 i dr.zakon), a u skladu sa:

 • Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” br. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za popunjavanje (“Službeni glasnik RS”  br. 114/13 ),
 • Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (“Službeni glasnik RS” br. 98/2010).

Obaveze prevoznika neopasnog otpada

            Prevoz neopasnog otpada obavlja se železničkim saobraćajem sa adekvatno opremljenim vozilima za prevoz neopasnog otpada u vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom prevoza, kao i zagađenje vazduha vode, zemljišta i životne sredine.

            U slučaju zagađenja nasatlog u toku transporta neopasnog otpada prevoznik je odgovoran za čišćenje i otklanjanje zagađenja životne sredine.

            Prevoznik neopasnog otpada se obavezuje da svojim podacima, potpisom i pečatom popunjava i overava Dokumenta o kretanju otpada (DEO C – podaci o prevozniku otpada) i da ista prosledi primaocu otpada na dalju overu.

Kod preuzimanja otpada na prevoz, prevoznik mora da proveri:

 • da li je otpad koji prima, dozvoljen za prevoz,
 • da li je Dokument o kretanju otpada propisno popunjen i da li se uz njega nalaze sva propratna dokumenta,
 • da se vizuelno uveri da kola i roba ne pokazuju neke nedostatke,oštećenje i sl,
 • da uoči eventualni preteg u kolima.
 • da poštuje odredbe Pravilnika o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (“Službeni glasnik RS” br. 98/2010), u vezi sa transportom otpada.

            Prevoznik se obavezuje da neopasan otpad predaje operaterima koji imaju dozvolu nadležnog organa za tretman, odnosno skladištenje predmetnog otpada.

            Prevoznik otpada transportuje neopasan otpad samo na odredište koje odredi pošiljalac, a ako se otpad ne može isporučiti na odredište, prevoznik vraća otpad pošiljaocu.

 1. PREVOZ OPASNOG OTPADA

Obaveza pošiljaoca opasnog otpada

            Utovar opasnog otpada u železnička vozna sredstva vrši isključivo pošiljalac, na lokacijama koje odredi prevoznik otpada.

            Pošiljalac je dužan, da pakovanje i obeležavanje opasnog otpada izvrši na osnovu Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (“Službeni glasnik RS” br. 135/04, 39/06, 72/09 ) i da upotrebljava tip ambalaže koja ima odobrenje i važeći izveštaj o ispitivanju iste, u skladu sa propisima proisteklim iz Zakona o transportu opasne robe.

            Prilikom utovara opasnog otpada, pošiljalac mora voditi računa da ne ugrožava  bezbednost radnika prema Zakonu o zaštiti i bezbednosti zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 i dr.zakon), a u skladu sa:

 • Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” br. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za popunjavanje (“Službeni glasnik RS”  br. 17/17).

            Po potrebi, na zahtev prevoznika ili primaoca otpada, pošiljalac je dužan da dostavi Izveštaje o ispitivanju opasnog otpada.

            Pošiljalac je u obavezi, da izvrši najavu kretanja opasnog otpad u informacioni sistem Agencije za zaštitu životne sredine (minimum 48 sati pre planirane predaje opasnog otpada na prevoz)!!

            Pošiljalac je u obavezi, da nakon izvršene najave kretanja opasnog otpada, odštampa Dokument o kretanju opasnog otpada u 5 istovetnih primeraka, kako bi se pratilo kretanje i predaja opasnog otpada. Treći primerak Dokumenta o kretanju opasnog otpada zadržava prevoznik.

            Pošiljalac opasnog otpada je u obavezi, da svojim potpisom i pečatom izvrši overu Dokumenta o kretanju opasnog otpada.

Obaveze primaoca opasnog otpada

 • da odmah po izveštavanju o prispeću pošiljke, istu preuzme,
 • da izvrši istovar opasnog otpada iz železničkih voznih sredstava kojima je dopremljen,
 • da izvrši čišćenje i dekontaminaciju kola, kola-cisterni i kontejnera nakon istovara,
 • da se sa kola, ili kontejnera, nakon čišćenja i dekontaminacije skinu listice i oranž-obeležja,
 • da nakon istovara, sa kola, kola-cisterni, kontejnera i sl. skine stare plombe,
 • da nakon istovara prazna kola, kola-cisterne, kontejnere i sl. zatvori i pripremi po propisu za povraćaj,
 • da svojim potpisom i pečatom overi treći primerak Dokumenta o kretanju opasnog otpada (DEO D – podaci o primaocu otpada), koji zadržava prevoznik otpada.

                        Prilikom istovara opasnog otpada, primalac mora voditi računa da ne ugrožava  bezbednost radnika prema Zakonu o zaštiti i bezbednosti zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 i dr.zakon), a u skladu sa:

 • Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” br. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za popunjavanje (“Službeni glasnik RS”  br. 17/17).
 • Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (“Službeni glasnik RS” br. 92/2010).

Obaveze prevoznika opasnog otpada

            Prevoz opasnog otpada obavlja se železničkim saobraćajem sa adekvatno opremljenim vozilima za prevoz opasnog otpada u vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje opasnog otpada prilikom prevoza, kao i zagađenje vazduha vode, zemljišta i životne sredine.

Prevoz opasnog otpada železničkim saobraćajem vrši se prema odredbama :

 • RID 2015. – Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) dodatak C-Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID)-(„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“,broj 17 od 3.septembra 2015.godine).
 • Zakon o transportu opasnog robe -(„Službeni Glasnik RS“,br.104/2016, 83/2018, 95/2018 dr. zakon i 10/2019 i dr. zakon).
 • Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju , kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i vanrednim događajima-„Službeni glasnik RS“,br.81/2015,od 24.septembra 2015.godine).
 • Pisanih upustava u skladu sa RID-om kao i Naredba stalnog značaja br.1/2002 o postupcima prijavljivanja i operativnom praćenju kola tovarenih opasnim materijama.

            U slučaju zagađenja nastalog u toku transporta opasnog otpada prevoznik je odgovoran za čišćenje i otklanjanje zagađenja životne sredine.

            Prevozna sredstva kojima se vrši transport opasnog otpada moraju biti konstruisana, izrađena, opremljenja, tehnički ispravna i obeležana u skladu sa propisanim standardima.

            Transport opasnog otpada mogu da vrše lica koja su stručno osposobljenja za prevoz opasnih materija (RID).

            Prevoznik opasnog otpada se obavezuje da svojim podacima, potpisom i pečatom popunjava i overava Dokumenta o kretanju opasnog otpada (DEO C – podaci o prevozniku otpda) i da ista prosledi primaocu otpada na dalju overu.

Kod preuzimanja opasnog otpada na prevoz, prevoznik mora da proveri:

 • da li je opasan otpad koju prima, dozvoljen za prevoz,
 • da li je proizvođač/vlasnik izvršio najavu kretanja opasnog otpada,
 • da li je Dokument o kretanju opasnog otpada propisno popunjen i da li se uz njega nalaze sva propratna dokumenta,
 • da se vizuelno uveri da kola i ambalaža opasnog otpada ne pokazuju neke nedostaktke, oštećenje i sl,
 • da se vizuelno uveri da je opasan otpada koji se preuzima na prevoz propisno obeležen od strane pošiljaoca,
 • da uoči eventualni preteg u kolima.

            Prevoznik transportuje opasan otpad samo na odredište koje je odredio pošiljalac, a ako se otpad ne može isporučiti na odredište, prevoznik vraća otpad pošiljaocu.

            Prevoznik opasan otpad, predaje isti samo operaterima koji imaju dozvolu nadležnog organa za tretman, odnosno skladištenje predmetnog otpada!!

KONTAKTI :

Odgovorno lice prevoznika neopasnog otpada:

Nenad Stošić

Mob. Telefon: 064/894-75-02

Elektronska pošta: nenad.stosic@srbcargo.rs

Odgovorno lice prevoznika opasnog otpada:

Mile Aleksić

Mob. Telefon: 064/845-23-01

Elektronska pošta: mile.aleksic@srbcargo.rs

Branko Smiljić

Mob. Telefon: 064/845-22-61

Elektronska pošta: branko.smiljic@srbcargo.rs