RbrNaziv propisa i gde je objavljenSistemLINK2
018UIC541-07:1992 Brakes - Regulations governing the construction of different types of braking gear - Simple pressure receptacles of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stockECM
019UIC810-1:2003 Technical specification for the supply of rough rolled non-alloy steel tyres for tractive and trailing stockECM
020UIC810-2:1985 Technical specification for the supply of rough tyres for tractive and trailing stock - TolerancesECM
021UIC812-1:1989 Technical specification for the supply of rolled or forged wheel centres for tyred wheels for trailing stock. Quality requirementsECM
022UIC834:1993 Technical specification for the supply of simple pressure receptables of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stockECM
001AIM-Sporazum o odnosima između prevoznika u međunarodnom železničkom saobraćajuFUKPDF
002DIUM RS-Jedinstveni daljinar u međunarodnom robnom saobraćaju: Spisak stanica u robnom saobraćaju-spisak mesta za otpremu/prijem robe (DIUM) 01.06.2019FUKPDF
003EN 12080ECM
004EN 13260SUB/ECM
005EN 13298ECM
006EN 13715ECM
007EN 15085ECM
008EN 15313ECM
009EN 15551ECM
010EN 15566ECM
011EN 15827ECM
012SRPS EN 13260:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Osovinski sklopovi - Zahtevi za izradu i isporuku proizvodaECM
013SRPS EN 13261:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Osovine - Zahtevi za izradu i isporuku proizvodaECM
014SRPS EN 13262:2012 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Točkovi - Zahtevi za izradu i isporuku proizvodaECM
015SRPS EN 13715:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Točkovi - Površina kotrljanjaECM
016SRPS EN 286-3:2009ECM
017SRPS EN 286-4:2009ECM
023Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema „Srbija Kargo‘‘ a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 70/2017)FUKPDF
024Akcioni plan za spovođenje antikorupcijskih mera za 2016. („Službeni glasnik ŽS“ br. 5/16)FUKPDF
025Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) iz 2007.g i 2013.g.SUBPDF
026Zajednička bezbednosna metoda (ZBM) o oceni i proceni rizika (Jedinstvena pravila APTU (Dodatak F uz COTIF 1999), Jedinstveni tehnički propisi (JTP Opšte odredbe – G))SUBPDF
027Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 95/18 - dr. zakon)FUKPDF
028Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/2005 i 91/2015)SUB/ECMPDF
029Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 41/2018).SUB/ECMPDF
030Zakon o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013, 142/2014 i 68/2015, 103/15, 99/2016 i 113/2017, 95/2018, 31/2019)FUKPDF
031Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018)SUBPDF
032Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“br. 91/05,30/10 i 93/12, 17/2019 - dr. zakon)FUKPDF
033Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016, 95/2018-dr.zakon)FUKPDF
034Zakon o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014 i 30/2018)FUKPDF
035Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranjeFUKPDF
036Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 96/2015, 47/2017, 113/2017, 27/2018, 41/2018-dr.zakon)FUKPDF
037Zakon o eksproprijaciji ("Službeni list SRJ", br.16/01 i "Službeni glasnik RS", br.53/95, 20/2009, 55/2013, 15/2015 i 106/2016)FUKPDF
038Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list SRJ", br.16/01 i "Službeni glasnik Republike Srbije", br.25/2013)FUKPDF
039Zakon o železnici ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 41/2018)SUB/ECMPDF
040Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“ br. 54/2015)SUB/FUKPDF
041Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013)FUKPDF
042Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009) (dr. zakon), 72/2009 (dr. zakon), 43/2011 (odluka US) i 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. Zakon)FUKPDF
043Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 - i dr. zakon)SUB/FUKPDF
044Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.87/2018)FUKPDF
045Zakon o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS“, br.72/11)FUKPDF
046Zakon o zaštiti uzbunjivača (čl.16)(„Službeni glasnik RS“, br. 128/2014)FUKPDF
047Zakon o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09, 17/2019)FUKPDF
048Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br.31/11, 99/11, 109/13, 139/14 i 106/15)FUKPDF
049Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (Sl. glasnik RS br. 83/2018)SUB/ECMPDF
050Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema ("Službeni glasnik RS", broj 41/2018).SUB/ECMPDF
051Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije br. 66/15)SUBPDF
052Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS 124/2012, 14/2015 i 68/2015)SUB/ECMPDF
053Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS 15/2016)FUKPDF
054Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018)FUKPDF
055Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016, 95/2018)FUKPDF
056Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS" br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018)FUKPDF
057Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013-odluka US)SUB/FUKPDF
058Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni list SRJ“, br. 31/91)FUKPDF
059Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.96/2015, 83/2018)FUKPDF
060Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018) FUKPDF
061Zakon o osiguranju („Sl.glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon)FUKPDF
062Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.72/11, 49/13, 74/13, 55/14 i 87/2018)FUKPDF
063Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/2018 i 46/2019)FUKPDF
064Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (odluka US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (odluka US), 50/2013 (odluka US), 98/2013 (odluka US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019)FUKPDF
065Zakon o platnom prometu („Sl. list SR“ br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)FUKPDF
066Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr., 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015,113/2017 i 95/2018)FUKPDF
067Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 -ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -usklađeni din. izn., 68/2014 -dr. zakon, 142/2014, 5/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 -usklađeni din. izn., 108/2016,FUKPDF
068Zakon o porezu na dohodak građanaFUKPDF
069Zakon o porezima na imovinuFUKPDF
070Zakon o poreskom postupku i poreskoj administracijiFUKPDF
071Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/11, 83/2014 i 31/2019)FUKPDF
072Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 1/10)FUKPDF
073Zakon o potvrđivanju sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi („Službeni glasnik RS“, br.102/07)FUKPDF
074Zakon o potvrđivanju sporazuma o fondacijskoj saradnji "Transevropska železnica (TER)" („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 1/10)FUKPDF
075Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13 i 13/16)FUKPDF
076Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018)FUKPDF
077Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 95/2018)FUKPDF
078Zakon o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US i 43/2017)SUBPDF
079Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS“, br.62/13 i 30/2018)FUKPDF
080Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS", br. 119/12, 68/15 i 113/2017)FUKPDF
081Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)FUKPDF
082Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija (Službeni glasnik RS 43/2004)FUKPDF
083Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09 i 17/2019)FUKPDF
084Zakon o transportu opasne robe  ("Službeni glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 -dr. Zakon i 10/2019 -dr. Zakon)SUB/ECMPDF
085Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 38/2015)FUKPDF
086Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)FUKPDF
087Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (,,Sl.glasnik RS", br. 93/12)FUKPDF
088Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)FUKPDF
089Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (,,Sl.glasnik RS", br. 95/2018)FUKPDF
090Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS 121/20)SUB/ECMPDF
091Zakon o ratifikaciji evropskog sporazuma o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) („Službeni list SCG-Međunarodni ugovori“, br. 7/05)FUKPDF
092Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama ("Sl. glasnik ŽS" br. 40/2016)FUKPDF
093Informator o radu SK ad (2019. godina)FUKPDF
094Kodeks poslovne etike ("Sl. glasnik ŽS" br. 27/2015)SUBPDF
095Kolektivni ugovor za Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd („Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 5/21)SUB/ECM/FUKPDF
096Naredba o redovnom stručnom poučavanju zaposlenih SK ad za 2019. godinuSUB/ECMPDF
097O D L U K U o usvajanju službenog materijala Reda vožnje za 2017/2018. godinu, iz nadležnosti „Srbija Kargo“ a.d. sa Izveštajem o realizaciji zadataka iz Smernica za organizaciju saobraćaja i obrazloženjem organizacije saobraćaja ("Sl. glasnik ŽS" br. 67/201SUB/FUKPDF
098O D L U K A o utvrđivanju visine naknade štete za zadržavanje teretnih kola, koja se nanosi “Srbija Kargo” a.d. od strane lica čije usluge koristi “Srbija Kargo” a.d. za vršenje prevoza("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)FUKPDF
099O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za iznajmljivanje vučnih vozila i usluge rada izvršnog osoblja „Srbija Kargo“ a.d.("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)FUKPDF
100O D L U K U o konstituisanju Odbora direktora, O D L U K U o izboru izvršnog direktora za razvoj i zajedničke poslove O D L U K U o izboru izvršnog direktora za saobraćaj ("Sl. glasnik ŽS" br. 52/2017)FUKPDF
101O D L U K A o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih u 2017. godini("Sl. glasnik ŽS" br. 41/2017)FUKPDF
102Objava UIC 219 (DIUM)-Jedinstveni daljinar u međunarodnom robnom saobraćaju:Spisak stanica u robnom saobraćaju-spisak mesta za otpremu/prijem robe (2 izdanje mart 2008.)FUKPDF
103Objava UIC 221(NHM)–Harmonizovana nomenklatura robe (5. izdanje, septembar 2009)FUKPDF
104Objava UIC 304 – Iskazivanje transportnog prihoda (4. izdanje, januar 2007.)FUKPDF
105Objava UIC 311 – Opšti postupci koji se primenjuju na finansijske odnose među članovima  UIC (1. januar 2007.)FUKPDF
106Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd (Sl. gl. ŽS 14/2017)SUB/ECM/FUKPDF
107Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju broja pečata i štambilja, načinu upotrebe i čuvanja pečata i štambilja("Sl. glasnik ŽS" br. 29/2015)FUKPDF
108Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz robe („Službeni glasnik RS“, br. 60/15)SUBPDF
109Odluka o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije ("Sl. glasnik ŽS" br. 54/2016)FUKPDF
110Odluka o usvajanju Plana integriteta "Srbija Kargo" a.d.FUKPDF
111Odluka o utvrđivanju visine naknade štete za produženo bavljenje vučnog vozila, osoblja i teretnih kola, koja se nanosi „Srbija Kargo“ a.d. od strane lica čije usluge koristi „Srbija Kargo“ a.d. za vršenje prevoza (upravljača infrastrukture), a zbog uvođenja lagFUKPDF
112Opšti uslovi poslovanja (AGB) u robnom saobraćajuFUKPDF
113Opšti uslovi prevoza u međunarodnom železničkom robnom saobraćaju (ABB-CIM)FUKPDF
114OUK/AVV-Opšti ugovor za korišćenje teretnih kolaSUB/ECMPDF
115OUK-Opšti ugovor za korišćenje teretnih kola AVV/GCU Prilog 9SUB/ECMPDF
116OUK-Prilog 10SUB/ECMPDF
117OUK-Prilog 11SUB/ECMPDF
118Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki („Službeni glasnik ŽS“, br. 35/2020)SUB/ECM/FUKPDF
119P R O G R A M REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH u 2017. godini("Sl. glasnik ŽS" br. 64/2017)FUKPDF
120Plan o izmenama i dopunama Plana optimizacije broja zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd u periodu 2016–2020. godina ("Sl. glasnik ŽS" br. 64/2017)FUKPDF
121Plan upravljanja otpadom„SRBIJA KARGO“ A.D. ("Sl. glasnik ŽS" br. 9/2018)FUKPDF
122Povelja interne revizije "srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015)FUKPDF
123Politika bezbednosti "Srbija Kargo" a.d.SUBPDF
124Posebne uzanse o građenju ("Službeni list SFRJ", br.18/1977)FUKPDF
125Poslovnik o radu Odbora direktora Društva   FUKPDF
126Poslovnik o radu Odeljenja komercijalne operatike „Srbija Kargo“ a.d.(„Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 20/18).SUBPDF
127Poslovnik o radu Skupštine Društva  FUKPDF
128Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16 i 89/2016)SUBPDF
129Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih ovlašćenja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 22/16)SUBPDF
130Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za  upravljanje železničkom infrastrukturom ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/15)SUBPDF
131Pravilnik o održavanju podsistema energija ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 106/15)SUBPDF
132Pravilnik o označavanju železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 74/2014)SUBPDF
133Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 71/2015)SUBPDF
134Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 25/2019)SUBPDF
135Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.63/2019)SUBPDF
136Pravilnik o održavanju železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 144/2020)SUB/ECMPDF
137Pravilnik o redu vožnje ("Službeni glasnik RS", br. 58/2019, 1/2020)SUB/ECM/FUKPDF
138Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)SUBPDF
139Pravilnik o tehničkim uslovima za podsistem energija ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 106/15)SUBPDF
140Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 18/16 i 89/2016)SUBPDF
141Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 39/2016 i 74/16)SUBPDF
142Pravilnik o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)SUBPDF
143Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 38/17)SUBPDF
144Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/16)SUBPDF
145Pravila zaštite od požara Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd("Sl. glasnik ŽS" br. 48/2016)SUB/FUKPDF
146Pravilnik za vuču vozova na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/91)PR-243SUBPDF
147Pravilnik o administrativno-kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i korišćenju registraturskog materijala (Odluka Odbora direktora SK ad br. 4/2019-866-232 od 25.09.2019. godine)SUB/ECM/FUKPDF
148Pravilnik o blagajničkom poslovanju i računovodstvenom vođenju transportnih prihoda u prevozu robe železnicom - Pravilnik 181r, 2012.god.FUKPDF
149Uredba o dopuni Uredbe o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi (Sl. glasnik RS br. 6/2021)SUBPDF
150Uputstvo za sprovođenje popisa imovine i obaveza ("Sl. glasnik ŽS" br. 29/2015)SUBPDF
151Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
152Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda pošiljaka na graničnim prelazima („Službeni glasnik RS“ br. 56/10)FUKPDF
153Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
154Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
155Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncetracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu granične vrednosti ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
156Pravilnik o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora ("Sl. glasnik ŽS" br. 23/2016)FUKPDF
157Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture („Službeni glasnik RS”, broj 154/2020)SUB/FUKPDF
158Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 94/20)SUB/FUKPDF
159Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 49/2019)SUBPDF
160Pravilnik o elementima železničke infrastrukture ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 10/2014)SUB/FUKPDF
161Pravilnik o zavarivačkim radovima na železničkim vozilima („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/81) PR-211ECMPDF
162Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2021)SUBPDF
163Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 25/2019)SUBPDF
164Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/2020)SUBPDF
165Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 124/2020)SUBPDF
166Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Službeni glasnik RS”, br. 24/2017)SUBPDF
167Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora ("Sl. glasnik ŽS" br. 27/2016)FUKPDF
168Uputstvo za popunu i overu profaktura, faktura i druge dokumentacije propisanim pečatom (Sl. glasnik ŽS br. 39/2020)FUKPDF
169Pravilnik o upravljanju otpadnim materijalom nastalim u procesu rada i o rashodovanju i prodaji sredstava ("Sl. glasnik ŽS" br. 36/2019)FUKPDF
170Pravilnik o istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 32/21)SUBPDF
171Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br.56/2010)FUKPDF
172Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila („Službeni glasnik RS”, br. 68 od 07.07.2021. godine)SUB/ECMPDF
173Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
174Pravilnik o listi POP-s materija, načinu i postupku za upravljanje POP-s otpadom i graničnim vrednostima koncetracije POP-s materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POP-s materijama ("Sl.glasnik RS", br.65/2011)FUKPDF
175Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih prozvoda ("Sl.glasnik RS", br.99/2FUKPDF
176Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 53/2019)SUBPDF
177Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) tom 1 i 2 ("Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori", br. 9/2019)SUBPDF
178Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologije za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Sl.glasnik RS", br.91/2010, 10/2013, 98/2016)FUKPDF
179Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.61/2010)FUKPDF
180Pravilnik o naknadi štete učinjene na transportnim sredstvima u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/96) PR-209FUKPDF
181Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu ("Sl.glasnik RS", br.97/2010)FUKPDF
182Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima ("Sl.glasnik RS", br.86/2010)FUKPDF
183Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima ("Sl.glasnik RS", br.98/2010)FUKPDF
184Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama ("Sl.glasnik RS", br.104/2009, 81/2010)FUKPDF
185Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne sredine na lokaciji ("Sl.glasnik RS", br.1/2012)FUKPDF
186Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)FUKPDF
187Pravilnik o načinu opremanja železničkih šinskih vozila aparatima za gašenje požara sa hemijskim sredstvima za gašenje požara - PR-208 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/92)SUB/ECMPDF
188Pravilnik o načinu osposobljavanja železničkih radnika za pružanje prve pomoći („Službeni list SRJ”, broj 3/00)(PR-656)SUB/FUKPDF
189Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl.glasnik RS", br.92/2010)FUKPDF
190Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera("Službeni glasnik Republike Srbije", br.98/2016)FUKPDF
191PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA I OBAVEZNOM OPERATIVNOM PRAĆENJU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I OBAVEZAMA UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I U VANREDNIM DOGAĐAJIMASUBPDF
192Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 130/2020)SUBPDF
193Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslovaSUB/ECM/FUKPDF
194Pravilnik o obliku, sadržini,načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (,,Službeni glasnik RS“ br. 7/15, 45/15,  56/15 i 88/15)FUKPDF
195Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom ili ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.21/2010, 10/2013)FUKPDF
196Pravilnik o obrascima tromesečnog izveštavanja o realizaciji godišnjih programa poslovanja („Sl.glasnik RS“ br.36/16)FUKPDF
197Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.95/2010)FUKPDF
198Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog obaveštavanja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.17/2017)FUKPDF
199Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.114/2013)FUKPDF
200Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ("Sl.glasnik RS", br.72/2009-249)FUKPDF
201Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaFUKPDF
202Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 136/2020)SUBPDF
203Pravilnik o održavanju stabilnih postrojenja električne vuče na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/84 i 12/88) (PR-213)SUBPDF
204Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“- Beograd („Sl. Glasnik ŽS“ br. 49/18, 68/18, 11/19, 25/19, 33/19, 39/19, 43/19, 47/19, 50/19, 53/19, 55/19, 2/20; 7/20; Odluka Odbora direktorSUB/ECM/FUKPDF
205Pravilnik o organizaciji prevoza putnika i pošiljaka -Pravilnik 160, 1980.god.SUBPDF
206Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 5/16)SUBPDF
207Pravilnik o poklonima zaposlenih u a.d. za žel. prevoz robe "Srbija Kargo" Beograd("Sl. glasnik ŽS" br. 20/2017)FUKPDF
208Pravilnik o popisu i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ("Sl. glasnik ŽS" br. 5/2016 i 18/2017)FUKPDF
209Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest ("Sl.glasnik RS", br.75/2010)FUKPDF
210Pravilnik o postupanju sa uređajima i opadom koji sadrži PCB ("Sl.glasnik RS", br.37/2011)FUKPDF
211Pravilnik o postupku za proveravanje psihičke i fizičke sposobnosti železničkih radnika pre njihovog stupanja na rad i u toku rada („Službeni list SRJ”, broj 3/00)(PR-657)SUBPDF
212Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“, broj 94/06, 108/06,114/14 i 102/15)SUBPDF
213Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 28/2015, 32/2015, 30/2015)FUKPDF
214Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka, ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 74/2019)SUBPDF
215Pravilnik o radu unutrašnje kontrole ("Sl. glasnik ŽS" br. 48/2016)SUB/ECMPDF
216Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama ("Sl. glasnik ŽS" br. 35/2020)FUKPDF
217Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.121/2012 i 102/2015)FUKPDF
218Pravilnik o sadržini Akta o industrijskom koloseku i sadržini Akta o industrijskoj železnici ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 49/2019)SUBPDF
219Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ("Sl.glasnik RS", br.96/2009)FUKPDF
220Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca, kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) („Službeni glasnik RS“ br. 70/10)FUKPDF
221Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.22/2015)FUKPDF
222Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.76/2009)FUKPDF
223Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.22/2015 i 24/2017)FUKPDF
224Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada ("Sl.glasnik RS", br.73/2010)FUKPDF
225Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju («Službeni glasnik RS», broj 42/16)FUKPDF
226Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom ("Sl.glasnik RS", br.95/2010)FUKPDF
227Pravilnik o saobraćaju specijalnog voza („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/78); PR-7SUBPDF
228Pravilnik o službenoj i zaštitnoj odeći i obući zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd ("Sl. glasnik ŽS br. 56/2019 )SUB/ECMPDF
229Pravilnik o specifikaciji registra infrastrukture, ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 10/2017)SUBPDF
230Pravilnik o sponzorstvu i donacijama ("Sl. glasnik ŽS" br. 8/2016) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sponzorstvu i donacijama od 11.05.2018. godine ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2017 i 34/2018)FUKPDF
231Pravilnik o o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 121/20)SUBPDF
232Pravilnik o stipendiranju 4 2018-684-199 12 10 2018FUKPDF
233Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 10/86, 2/87 i 6/90)(PR-646)SUBPDF
234Pravilnik o tehničkim uslovima za primenu ulja u uređajima vučnih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/83) PR-207SUBPDF
235Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/16 i 89/2016)SUBPDF
236Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže, ("Službeni glasnik Republike Srbije " br. 38/2017)SUBPDF
237Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila  ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 121/20)SUBPDF
238Pravilnik o troškovima prevoza 4 2018-685-199 od 12 10 2018FUKPDF
239Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju („Službeni list RS”, broj 14/19)SUBPDF
240Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.78/2010)FUKPDF
241Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.glasnik RS", br.45/2018)FUKPDF
242Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada("Sl.glasnik RS", br.31/2015)FUKPDF
243Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja signalno-sigurnosnih uređaja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)SUBPDF
244Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i preduzećima kao javnim službama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.98/2016)FUKPDF
245Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)FUKPDF
246Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladišćenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl.glasnik RS", br.98/2010)FUKPDF
247Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 38/2021)SUB/ECMPDF
248Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima ("Sl.glasnik RS", br.71/2010)FUKPDF
249Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS br. 107/12 i 74/13)FUKPDF
250Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu („Službeni glasnik RS“ br. 32/10 i 32/11)FUKPDF
251Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena ta hemikalija i o visini kaucije za određenu ambalažu prema vrsti ambalaže ili hemikalije koja je u nju smeštena ("Sl.glasnik RS",FUKPDF
252Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl.glasnik RS, br.120/2007, 93/2008 i 53/2017)ECMPDF
253Privremeno uputstvo o carinskom postupku kod uvoza, provoza i izvoza, 2007. god.FUKPDF
254Prilog br.24 Priručnika za robni saobraćaj CIT (GTM-CIT), Propisi o plombiranju teretnih kola i UTIFUKPDF
255Priručnik ECM (PR.ECM)ECMPDF
256Priručnik za edukaciju zaposlenih u "Srbija Kargo"a.d., Beograd o ostvarivanju nulte tolerancije na korupciju u Republici Srbiji("Sl. glasnik ŽS" br. 5/2016)FUKPDF
257Priručnik za kolski list CUV (GLW-CUV)FUKPDF
258Priručnik za ponovnu predaju (reekspediciju) GR CIM/SMGSFUKPDF
259Priručnik za primenu mera bezbednosti od električne struje na kontaktnoj mreži monofaznog sistema 25 kV, 50Hz JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/79)UP-227aSUBPDF
260Priručnik za robni saobraćaj CIT (CIT GTM-CIT)FUKPDF
261Priručnik za tovarni list CIM (GLV-CIM)FUKPDF
262Priručnik Sistema upravljanja bezbednošću (PR.SUB)SUBPDF
263Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2016)SUB/ECMPDF
264Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 35/2016)SUB/FUKPDF
265Propisi za izračunavanje i iznalaženje vremena vožnje vozova (1956. godine) UP-69SUB/FUKPDF
266Propisi za tovarenje, sveska 1 do 3SUBPDF
267Procedura ECM -Analiza rizika u vezi sa obimom poslova koje obavlja organizacija-P.ECM.01ECMPDF
268Procedura ECM -Dobijanje prvobitne dokumentacije-P.ECM.05ECMPDF
269Procedura ECM -Informisanje-P.ECM.03ECMPDF
270Procedura ECM -Provera obavljenih radova odražavanja-P.ECM.06ECMPDF
271Procedura ECM -Redovno prikupljanje, praćenje i analiza merodavnih podataka-P.ECM.02ECMPDF
272Procedura ECM -Ugovoreni poslovi-P.ECM.04ECMPDF
273Procedura za postupak prodaje vučnih vozila i teretnih kola „Srbija Kargo“ a.d. saglasno donetom rešenju Vlade RS o davanju saglasnosti na Odluku o rashodovanju i prodaji 332 teretnih kola i 105 lokomotiva raznih serija, vlasništvo „Srbija Kargo“ a.dFUKPDF
274Procedura za procenu vrednosti vučnih vozila i teretnih kola koja se prodajuFUKPDF
275Procedura SUB -Vođenje, ažuriranje i korišćenje registra propisa-P.SUB.08SUBPDF
276Procedura SUB -Vršenje probe kočnica i priprema za otpremu voza-P.SUB.15-VVITKPSUBPDF
277Procedura SUB -Eksploatacija lokomotive, angažovanje na prevlačenju vozova, radu manevre i bavljenje u usputnim stanicama, između izlaska i ulaska u depo-P.SUB.20-VVITKPSUBPDF
278Procedura SUB -Kontrola i interna revizija SUB-P.SUB.04-UKSUBPDF
279Procedura SUB -Naručivanje, dostava i utovar kola-P.SUB.09-STSUBPDF
280Procedura SUB -Odlučivanje o izboru dobavljača i ugovaranje u okviru Centra za NCS-P.SUB.07SUBPDF
281Procedura SUB -Održavanje lokomotiva-P.SUB.06-ZOVSSUBPDF
282Procedura SUB -Održavanje postrojenja, opreme i uređaja-P.SUB.16-ZOVSSUBPDF
283Procedura SUB -Periodična obuka osoblja na održavanju voznih sredstava-P.SUB.19-ZOVSSUBPDF
284Procedura SUB -Godišnji sastanak posvećen bezbednosti-P.SUB.22SUBPDF
285Procedura SUB -Postupanje po Zapisniku o inspekcijskom nadzoru nadležnog državnog organa-P.SUB.25-UKPSBSUBPDF
286Procedura SUB -Postupanje sa Nacrtom konačnog izveštaja o istrazi, Konačnim izveštajem o istrazi CINS i bezbednosnim preporukama Direkcije za železnice-P.SUB.14SUBPDF
287Procedura SUB -Postupci za zadovoljenje zahteva postojećih, novih i izmenjenih standarda ili drugih propisanih-P.SUB.23SUBPDF
288Procedura SUB -Postupci i oblici za dokumentovanje informacija o bezbednosti i određivanje postupka za kontrolu sadržine važnih informacija-P.SUB.24SUBPDF
289Procedura SUB -Praćenje i izveštavanje o funkcionisanju predmetne nabavke u praksi - u okviru Centra za NCS-P.SUB.17SUBPDF
290Procedura SUB -Strategija, praćenje SUB i sporovođenje akcionog plana-P.SUB.13SUBPDF
291Procedura SUB -Prijem lokomotive: novoizgrađene, remontovane iz redovnog pregleda ili vanredne opravke-P.SUB.05-VVITKPSUBPDF
292Procedura SUB -Priprema lokomotive za pokretanje voza, dopremanje u stanicu očekivanog početka rada-P.SUB.10-VVITKPSUBPDF
293Procedura SUB -Procedura ocene rizika pri sprovođenju promena-P.SUB.18SUBPDF
294Procedura SUB -Realizacija i praćenje Ugovora u okviru Centra za NSC-P.SUB.12SUBPDF
295Procedura SUB -Redovno održavanje teretnih kola-P.SUB.11-ZOVSSUBPDF
296Procedura SUB -Sprovođenje propisanih procedura u okviru Centra za NCS-P.SUB.01SUBPDF
297Procedura SUB -Utvrđivanje, praćenje i uvođenje neophodnih promena koroporativnih ciljeva bezbednosti-P.SUB.02SUBPDF
298Procedura SUB -Formiranje voza, kvačenje kola i popisi priprema pratećih dokumenta teretnog voza-P.SUB.03-STSUBPDF
299Procedura SUB -Ciljevi bezbednosti pri obavljanju održavanja železničkih voznih sredstava-P.SUB.21-ZOVSSUBPDF
300Putokaz za upućivanje telegrama na JŽ u unutrašnjem i međunarodnom železničkom telekomunikacionom saobraćaju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 11/93 i 4/96) UP-85FUKPDF
301R E Š E NJ E o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za prigovore ("Sl. glasnik ŽS", br. 70/2017)FUKPDF
302Rešenje o prenosu ovlašćenja za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa br. 1/2018-3101 od 01.06.2018. godineSUB/ECM/FUKPDF
303Saobraćajni pravilnik („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 i 6/03)(PR-2)SUBPDF
304Saobraćajno transportno uputstvo (STU-deoB)SUB/FUKPDF
305Saobraćajno uputstvo („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 i 2/01)(SU-40)SUBPDF
306Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi („Sl.glasniku RSˮ, br. 51/20)SUBPDF
307Spt 31 (Deo 1) - Uslovi prevoza i računanje prevoznine (ZJŽ br.2686/1-88, od 01.01.1989.god. TTV br.27/88, prečišćena i ažurirana verzija TTV br.24/11)FUKPDF
308Spt 32 (Deo 2) - Klasifikacija robe (Odluka SK br.17/2016-221 od 01.05.2016. i Odluka SK br.4/2017-353-138 od 11.07.2017.god. )FUKPDF
309Spt 33 ( Deo 3 ) - Imenik železničkih stanica Srbije (ZJŽ br.106/98-15 od 01.03.1999. TTV br.4/99)FUKPDF
310Spt 34 ( Deo 4 ) - Daljinar za prevoz na prugama jugoslovenskih železnica (ZJŽ br.24/2001-01 od 01.02.2001, TTV br.2/2001)FUKPDF
311Spt 35 ( Deo 5 ) - Putokaz (ZJŽ br.2354-1/87 od 01.01.1988.)FUKPDF
312Spt 36 ( Deo 6 ) - Cenovnik železničkih usluga - drugo izdanje ( ŽS br.27-4/2014-17 od 01.04.2009. važi od 15.01.2015. - prečišćen tekst 05.06.2019. godine)FUKPDF
313Spt 37 ( Deo 7 ) - Tranzitna tarifaFUKPDF
314Spt 68 - Tarifa Evropa-Azija za prevoz robe železnicom (TEA) deo I-IV ( od 01.02.1998, prečišćena verzija od 01.01.2006. ŽS br.2181-4/2006, TTV br.1/2006)FUKPDF
315Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" a.d. - prečišćen tekst (Odluka zakonskog zastupnika SK ad br. 1/2017-450 od 20.04.2017. godine)SUB/ECMPDF
316Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" a.d. (Sl. gl. RS br. 60/2015)SUB/ECM/FUKPDF
317Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019.godine ("Sl.glasnik RS", br.29/2010)FUKPDF
318Spt 37 ( Deo 6a ) - Naknade za industrijske i posebne koloseke i manipulativne pruge (ZJŽ br. 60/03-03 od 01.03.2004. godine)FUKPDF
319UGOVOR O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICESUB/ECM/FUKPDF
320Uputstvo 182 za transportno i blagajničko poslovanje kod prevoza robe železnicom -UP 182 ("Sl. glasnik ŽS" br. 13/2016, 64/2016)FUKPDF
321Uputstvo za bezbedan i zdrav rad drugih lica koja nisu zaposlena a obavljaju poslove, stručno osposobljavanje ili praksu u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 31/2016)SUB/FUKPDF
322Uputstvo za vođenje evidencije delatnosti vuče vozova i održavanja vučnih vozila na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8/84 i 11/92)UP-236SUBPDF
323Uputstvo za dokazivanje prisustva alkohola u organizmu radnika za vreme rada na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/67)UP-670FUKPDF
324Uputstvo za eksploataciju i održavanje okretnih postolja tipa Y-25 i Y-27 usvojenih na jugoslovenskim železnicama („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/87)UP-250SUB/ECMPDF
325Uputstvo za izradu i upravljanje dosijeom o održavanju železničkih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015)SUB/ECMPDF
326Uputstvo za izradu tehnološkog procesa rada ranžirnih i rasporednih stanica („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/72) UP-80FUKPDF
327Uputstvo za kontrolu izvršenja reda vožnje i primene saobraćajno- tehničkih propisa („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/84 i 2/87) UP-43FUKPDF
328Uputstvo za korišćenje sovjetskih (SŽD) kola - cisterni na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8/88 i 5/89)UP-269FUKPDF
329Uputstvo za merenje i ispitivanje kontaktne mreže na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 7/89)(UP-264)SUBPDF
330Uputstvo za merenje omskog otpora na osovinskom slogu železničkih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 4/78) UP-244ECMPDF
331Uputstvo za obavljanje poslova na prugama JŽ elektrificiranim monofaznim sistemom 25 kV, 50Hz („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 4/90)UP-228SUBPDF
332Uputstvo za popis teretnih kola „Srbija Kargo“ a.d. i obradu podataka sa popisa (Sl. glasnik ŽS broj 10/21)FUKPDF
333Uputstvo za održavanje vučnih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015 i 22/2017)SUBPDF
334Uputstvo za održavanje teretnih kola (Sl. glasnik ŽS br. 38/2018, 29/20), sa izmenom 1SUB/ECMPDF
335rezervisano8PDF
336Uputstvo za oplemenjivanje vode za dizel vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 10/73)UP-299SUBPDF
337Uputstvo za opravku osovinskih sklopova i osovinskih ležišta za kola JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/00) UP-260SUB/ECMPDF
338Uputstvo za podmazivanje kola („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/55) UP-252SUB/ECMPDF
339Uputstvo za ispostavljanje i knjiženje profaktura, faktura i obračuna za prodata dobra i usluge (Sl. glasnik ŽS br. 44/2020)FUKPDF
340Uputstvo za popunjavanje izvadnice za naknadno ulaganje("Sl. glasnik ŽS" br. 6/2017)FUKPDF
341Uputstvo za prijem i otpremu telegrama "Srbija Kargo" a.d.FUKPDF
342Uputstvo za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost za železnički prevoz robe (Uputstvo 182 PDV) ("Sl. glasnik ŽS" br. 16/2017)FUKPDF
343Uputstvo za primenu signala za električnu vuču („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8-9/87 i 8/89)(UP-237)SUBPDF
344Uputstvo za rad osoblja vučnih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 8-9/91)UP-246SUBPDF
345Uputstvo za redovne opravke tegljeničkih i odbojničkih uređaja - UP-242/5 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 10/92)SUB/ECMPDF
346Uputstvo za rukovanje induktivnim autostop-uređajem I 60 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 2/75, 7/78, 8/81 i 8/89)UP-425SUBPDF
347Uputstvo za sprovođenje popisa imovine i obaveza ("Sl. glasnik ŽS" br. 72/2017)FUKPDF
348Uputstvo za utvrđivanje kapaciteta i organizacije teretnog saobraćaja Knjiga I i II („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 3/99, 2/91, 1/92 i 2/93)UP-70FUKPDF
349Uputstvo o vrstama i upotrebi telekomunikacionih uređaja i veza (1977. godine)UP-470SUBPDF
350Uputstvo o garanciji kvaliteta izvršenih opravki železničkih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 7/79)UP-239SUB/ECMPDF
351Uputstvo o dopuni uputstva za održavanje vučnih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 22/2017)SUB/ECMPDF
352Pravilnik o utvrđivanju načina obračuna naknade troškova prilikom upućivanja zaposlenih na službeni put u zemlji("Sl.glasnik ŽS", broj 15 od 16.03.2021.god.)FUKPDF
353Uputstvo o izradi, donošenju i objavljivanju internih akata ("Sl. glasnik ŽS" br. 10/2018 i 21/2018)SUBPDF
354Uputstvo o korespodenciji i načinu komunikacije sa trećim licima 1-2017-1398 od 16 10 2017FUKPDF
355Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih uverenja ("Sl.glasnik RS", broj 41/2021 od 26.04.2021.god.)SUB/ECMPDF
356Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javnih nabavki objavljen u Sl. Glasniku ŽS broj 35 od 02.10.2020.god.FUKPDF
357Uputstvo o manevrisanju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 i 2/94)(UP-42)SUBPDF
358Uputstvo o manipulaciji pri prevozu robe železnicom - Uputstvo 162, 1999. god.SUB/FUKPDF
359Uputstvo o merama bezbednosti od električne struje na elektrificiranim prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 8/88)UP-227SUBPDF
360Uputstvo o obezbeđenju saobraćaja u toku zime („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/04)UP-333SUBPDF
361Uputstvo o organizaciji i evidenciji radnog vremena u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd ("Sl. glasnik ŽS" br. 28/2018)FUKPDF
362Uputstvo o oceni radnog učinka zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd („Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 34/18).FUKPDF
363Uputstvo o postupku verifikacije proizvoda i proveri podobnosti proizvođača kočne opreme („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/01)ECMPDF
364Uputstvo o postupku verifikacije proizvoda i proveri podobnosti proizvođača u oblasti voznih sredstava („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 2/02 i 2/04)(UP-201/01)ECMPDF
365Uputstvo o postupku izdavanja dodatnih ovlašćenja i izradi registra dodatnih ovlašćenja za mašinovođe Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd ("Sl. glasnik ŽS" br. 24/2017)SUBPDF
366Uputstvo o postupcima u slučaju nastanka nesreća i nezgoda na području "Infrastruktura železnice Srbije" a.d.SUBPDF
367Uputstvo o postupcima u slučaju nesreća i nezgoda "Srbija Kargo" ad - "Sl. gl. ŽS", br. 20/19 (Odluka OD SK ad br. 4/2019-773-218 od 14.05.2019. godine).SUBPDF
368Uputstvo o potražnom postupku - Uputstvo 163, 1981. god.FUKPDF
369Uputstvo o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na visini prilikom vršenja kontrole plombi na krovu kola - cisterni na industrijskom koloseku Rafinerije nafte Pančevo - u bloku prerada - NIS a.d. Novi Sad ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2016)SUB/ECMPDF
370Uputstvo o prevozu tenka M-84 i njegovih modifikacija („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/88)UP-261SUBPDF
371Uputstvo o privremenom regulisanju saobraćaja vozova na dvokolosečnim prugama za vreme kapitalnog remonta jednog koloseka („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 9/83)(UP-71)SUBPDF
372Uputstvo o proceduri pripreme dokumentacije, fakturisanja, naplate/plaćanja i knjiženja opravke oštećenih teretnih kola („Službeni glasnik ŽS“, br. 13/2016, 24/2017)ECMPDF
373Uputstvo o radu kontrolno-prijemnih organa JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/03)UP-221SUB/ECMPDF
374Uputstvo o rukovanju brzinomernim uređajima na vučnim i drugim vozilima i obradi trake za registrovanje („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/80 i 8/90)UP-230SUBPDF
375Uputstvo o saobraćaju vučnih vozila koja nisu opremljena autostop-uređajima na prugama opremljenim pružnim delom autostop-uređaja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/82 i 8/82)(UP-428)SUBPDF
376Uputstvo za upotrebu teretnih kola (Sl. glasnik ŽS broj 10/21)SUBPDF
377Uputstvo o upravljanju vučnim vozilima u jednoposedu („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 7/94 i 9/94)(UP-248)SUBPDF
378Uputstvo o upravljanju opasnim otpadom ("Sl. glasnik ŽS" br. 31/2016)FUKPDF
379Uputstvo o carinskom postupku - Uputstvo 164, 1997. god.FUKPDF
380Uputstvo o čuvanju tehničke dokumentacije na JŽ - UP-271 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 3/88)ECMPDF
381Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima("Službeni glasnik RS", br.14/2009 i 95/2010)SUB/FUKPDF
382Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.glasnik RS", br.113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012 i 30/2013)FUKPDF
383Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman,uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivaFUKPDF
384Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu („Sl. glasnik RS", br. 71/2010 i 6/2011 – ispr.)FUKPDF
385Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br.70/2014, 19/2015 i 83/2015)FUKPDF
386Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", 13/2017)FUKPDF
387Uredba o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 92/2020)SUBPDF
388Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i načinu obračunavanja i plaćanja naknade("Sl.glasnik RS", br.8/2010)FUKPDF
389Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade ("Sl.glasnik RS", br.111/2009)FUKPDF
390Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS"br. 60/09)FUKPDF
391Uputstvo o knjiženju zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (Sl. glasnik ŽS br. 49/2020)FUKPDF
392Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Sl.glasnik RS", br.102/2010)FUKPDF
393Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade ("Sl.glasnik RS", br.113/2005, 24/2010)FUKPDF
394Uredba o metodologiji za utvrđivanje opravdane pune cene koštanja prevoza („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 76/2009)FUKPDF
395Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 – prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015)FUKPDF
396Uredba o odlaganju otpada na deponije ("Sl.glasnik RS", br.92/2010)FUKPDF
397Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Sl.glasnik RS", br.60/2009)FUKPDF
398Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS" br.  86/10, 61/13,111/13 i 17/14)FUKPDF
399Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte ("Službni glasnik RS"  br. 110/07)FUKPDF
400Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kritFUKPDF
401Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2015. do 2019.godine ("Sl.glasnik RS", br.144/2014)FUKPDF
402Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS br. 93/10, 63/13,145/14 i 95/15)FUKPDF
403C E N O V N I K za utvrđivanje naknade za izdavanje dozvole za vožnju u upravljačnici vučnog vozila EV-82("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)FUKPDF
404Carinski zakon (Službeni glasnik RS broj 18/2010, 111/2012,29/2015, 108/2016 i 113/2017 -dr. zakon)FUKPDF
405Pravilnik o evidenciji zaliha i uređivanju stovarišnog poslovanja (Sl. glasnik ŽS br. 35/2020)SUB/ECM/FUKPDF
406Uputstvo za rad pregledača kola sa teretnim kolima (Sl. glasnik ŽS broj 26/2020, 4/2021) - prečišćen tekstSUB/ECMPDF
407Strategija i planovi praćenja sistema za upravljanje bezbednošću "Srbija Kargo" ad u periodu od 01.06.2019-31.10.2021. godineSUBPDF
408Naredba o sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara u letnjem periodu br. 1/2019-3634 od 28.06.2019. godineSUB/ECM/FUKPDF
409Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)SUB/ECM/FUKPDF
410Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, br. 45/2019) - prečišćen tekstSUB/ECMPDF
411Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture ("Službeni glasnik RS", br. 56/2019)SUB/ECM/FUKPDF
412Pravilnik o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 58/2019)SUB/ECM/FUKPDF
413Uputstvo o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)SUBPDF
414Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi („Sl. glasnik RSˮ, br. 51/20)SUBPDF
415Uputstvo_za_utovar_i_osiguranje_robe_na_teretnim_kolima_PROPISI_ZA_TOVARENJE_Sveska_1(UIC_01.04.2020.)SUB/ECMPDF
416Strategija upravljanja rizicima Akcionarskod društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ – Beograd (Sl. glasnik ŽS br. 44/2020)FUKPDF
417Pravilnik o utvrđivanju načina obračuna naknade troškova prilikom upućivanja zaposlenih na službeni put u inostranstvoFUKPDF
418Uputstvo o vođenju evidencija tehničko kolskih poslova i tehničkih podataka o teretnim kolimaSUB/ECMPDF
419Pravilnik_o_kancelarijsko_administrativnom_poslovanju_(Službeni_glasnik_ŽS_43-19)SUB/ECM/FUKPDF
420Uputstvo za vaganje železničkih vozila (Sl glasnik ZJŽ 29-40-83)SUB/ECMPDF
421Kodeks_šifara_za_šifriranje_prevoznih_dokumenata-Odluka br. 4-2020-956-247 od 20.02.2020. godineFUKPDF
422Uputstvo_241-1-13_za_kontrolne_preglede_i_redovne_opravke_teretnih_kola_svih_serijaECMPDF
423Pravilnik o tehničkim uslovima za podsistem energijaSUBPDF
424Pravilnik o obracu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", broj 6/2020)SUBPDF
425Uputstvo o tehničkim normativima i podacima za izradu i izvršenje reda vožnje sa prilozima 1, 2 i 3 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 i 9/92) UP-52SUBPDF
426Uputstvo o načinu regulisanja saobraćaja u uslovima ograničenih mogućnosti sporazumevanja na području OC za saobraćajne poslove Kraljevo (Sl. glasnik ŽS br. 22/2020)SUBPDF
427Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“ br. 102/2020)SUB/FUKPDF
428Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze,mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja ("Službeni glasnik RS",br.89/2016)SUB/ECMPDF
429Pravilnik o održavanju podsistema energija ("Službeni glasnik RS",br.106/2015)SUBPDF
430Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik RS",br.39/2016i74/2016)SUBPDF
431Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik RS",br.39/2016i74/2016)SUBPDF