Naročita pošiljka je svaka pošiljka (železničko vozilo sa teretom ili bez tereta) koja na određenoj železničkoj pruzi prekoračuje dozvoljeni tovarni profil i/ili najveću dozvoljenu masu po osovini i/ili najveću dozvoljenu masu po dužnom metru i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim karakteristikama ne ispunjava propisane uslove za pruge na kojima saobraća i zahteva posebne saobraćajno tehničke uslove prevoza.

Naročitim pošiljkama smatraju se:

• pošiljke koje na prevoznom putu ili delu prevoznog puta prekoračuju:

– tovarni profil;

– dozvoljenu masu po osovini za više od 2% sopstvene mase kola ili

– dozvoljenu masu po dužnom metru;

• pošiljke koje nisu osigurane prema UIC Propisima za tovarenje Sveska 1 i 2 i kod kojih ne postoji ekvivalentni alternativni način osiguranja;

• krute jedinice tereta tovarene na dvoje ili više kola sa obrtnim postoljima odnosno okretnim kliznim postoljima;

• savitljive jedinice tereta duže od 36 metara tovarene na više kola bez obrtnih postolja;

• jedinice tereta koje se bez pretovara ne mogu prevesti do uputne stanice, a masa im je veća od 25 t, ili su utovarene na kola sa spuštenim podom (važi samo za pretovar na železnice sa različitom širinom koloseka);

• pošiljke koje se na delu prevoznog puta prevoze trajektom, a ne mogu sigurno prelaziti najveći vertikalni nagibni ugao prelaznice na trajektu;

• teretna kola sa više od osam osovina, ako su tovarena;

• strana vozila koja saobraćaju na sopstvenim točkovima ako ne nose oznaku RIV, RIC, TEN ili nisu obeležena rasterom u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim sporazumima;

• teretna kola natovarena preko dozvoljene granice tovarenja označene na njima;

• tovarena kola bez oznake dozvoljene granice tovarenja;

• teretna kola kod kojih je prekoračen rok revizije s obzirom na važenje rastera o održavanju teretnih kola, i to za tovarena kola više od 14 dana i manje od 6 meseci, a za prazna teretna kola više od 6 meseci;

• sve ostale pošiljke koje se moraju prevoziti pod posebnim saobraćajno-tehničkim uslovima.

 Za prevoz naročite pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, železnički prevoznici traže pismeno odobrenje od upravljača infrastrukture, a za prevoz u međunarodnom saobraćaju traže pismena odobrenja i od učestvujućih upravljača infrastrukture odnosno uključenih železničkih prevoznika na prevoznom putu.

 Odobrenje za prevoz naročite pošiljke izdaje se sa rokom važenja ne kraćim od vremena potrebnoga za prevoz.

 Prevoz naročitih pošiljaka je uređen Pravilnikom 20 o prevozu naročitih pošiljaka. U međunarodnom železničkom saobraćaju Srbija Kargo se pridržava odredbi UIC-ove objave 502 kojom su uređeni postupci za odobravanje zahteva za prevoz naročitih pošiljaka. Naročite pošiljke se prihvataju na prevoz samo kada su ispunjeni posebni tehnički i operativni uslovi. U međunarodnom prevozu naročitih pošiljaka, prevoznik se mora pridržavati i odredbi sledećih međunarodnih sporazuma:

• RIV (2000) –Sporazum o razmeni i korišćenju teretnih kola između železničkih preduzeća,

• RIC (2001) –Sporazum o razmeni i korišćenju putničkih kola između železničkih preduzeća,

• SMGS – Sporazum o međunarodnom železničkom teretnom saobraćaju,

• UIC objava 502.

Pošiljalac u prijavi za prevoz naročite pošiljke mora navesti sledeće podatke:

– naziv i adresu pošiljaoca i primaoca;

– datum utovara pošiljke;

– otpravnu i uputnu stanicu i prevozni put (kod izvoznih pošiljaka još I uputnu zemlju, carinsku stanicu i prelaznu stanicu);

– mesto utovara i istovara, sa naznačenjem da li će biti smetnji zbog ugrađene kontaktne   mreže na elektrificiranim prugama i sa naznačenjem industrijskog ili manipulativnog koloseka;

– masu tovara u (t);

– vrstu i dimenzije tovara (širina, visina, dužina);

– težište tovara i svakog dela pošiljke, ako se pošiljka sastoji iz više delova, kao i tačke         oslonca pošiljke;

– da li pošiljka ima pratioca.

Pošiljalac u prijavi za prevoz naročite pošiljke na sopstvenim točkovima mora navesti sledeće podatke:

– naziv i adresu pošiljaoca i primaoca;

– datum utovara pošiljke;

– otpravnu i uputnu stanicu i prevozni put;

– da li pošiljka ima pratioca;

– vrstu vozila, seriju i njegovu masu u (t);

– dužinu vozila preko nesabijenih odbojnika u (mm);

– broj osovina ili obrtnih postolja i razmak između krajnjih osovina, odnosno između stožera obrtnih postolja i između osovina u obrtnom postolju;

– opterećenje po osovini i masu po dužnom metru;

– najveću dozvoljenu brzinu u (km/h);

– dimenzije vozila, po potrebi sa crtežom na kome je prikazan uzdužni i poprečni presek vozila i svim podacima o njegovoj širini, visini i dužini;

– najmanji radijus krivine (R min) kroz koju vozilo može proći


KONTAKT:

Sektor za saobraćaj i transport- Centar za komercijalno transportne poslove

Telefon: 0113616788