Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili naneti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolinu, koje su kao takve definisane zakonima, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, koje na osnovu njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za bezbednost ili koje imaju dokazano toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne posledice. Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako imaju svojstva opasnih materija.

Klase opasne robe prema RID su sledeće:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama;

Klasa 2 Gasovi;

Klasa 3 Zapaljive tečne materije;

Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije i eksplozivne čvrste

materije umanjene osetljivosti;

Klasa 4.2 Samozapaljive materije;

Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;

Klasa 5.1 Oksidirajuće materije;

Klasa 5.2 Organski peroksidi;

Klasa 6.1 Otrovne materije;

Klasa 6.2 Zarazne materije;

Klasa 7 Radioaktivne materije;

Klasa 8 Nagrizajuće materije;

Klasa 9 Ostale opasne materije i predmeti;

Prevoz opasnih materija železničkim prevozom vrši se prema odredbama :

-RID 2019. –Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima(COTIF)dodatak C-Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID)

Zakon o transportu opasne robe ( „Sl.Glasnik RS „ br.104 od 23.12.2016. i br.83 od 23.10.2018.)

-Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju , kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i vanrednim događajima-„ Službeni glasnik RS“,br.81/2015,od 24.septembra 2015.godine)

-Pisanih upustava u skladu sa RID-om kao i

-Naredba stalnog značaja br.1/2002 o postupcima prijavljivanja i operativnom praćenju kola tovarenih opasnim materijama

Obaveza pošiljaoca

Pošiljalac opasne robe je dužan da preda na prevoz robu striktno sa odredbama Pravilnika RID,što(u okviru odseka 1.4.1) podrazumeva:

• da je roba koju otprema klasifikovana prema Pravilniku RID i da je njen prevoz dopušten

• da prevozniku pruži potrebne podatke i i informacije,tovarni list i prateća dokumenta uz njega,prema odredbama poglavlja 5.4 i tabele A poglavlja 3.2 Pravilnika RID

• da koristi isključivo ambalažu,velika pakovanja,velika sredstva za pakovanje(IBC), tankove,kola-cisterne, baterijska kola, kola sa odvojivim tankovima , pokretne tankove, tank-kontenere,koji su dozvoljeni i odgovaraju za prevoz opasne robe , a moraju biti obeleženi po Pravilniku RID

• da propisno otpreme pošiljku i ograničenjima u otpravljanju

• da propisno obeleži i olista neočišćenje i od gasa ispražnjene tankove , kola-cisterne i sl, kao i o čišćenju praznih kola ,kontejnera , tank-kontejnera i sl.koji moraju biti zatvoreni i zaptiveni kao u punom stanju.

Obaveze primaoca

Primaoc mora:

• da izvrši čišćenje i dekontaminaciju kola i kontejnera nakon istovara

• da se sa kola , ili kontejnera ,nakon čišćenja i dekontaminacije skinu listice i oranž- obeležja

• da odmah po izveštavanju o prispeću pošiljke opasne robe, istu iskupi i preuzme

• da nakon istovara, sa kola, kola –cisterni, kontejnera i sl, skine stare plombe

• da,nakon istovara prazna kola,kola –cisterne ,kontejnere i sl,propisno zatvori i pripremi po propisu za povraćaj

Obaveze prevoznika

• U mestu otpravljanja , kod preuzimanja robe na prvoz , prevoznik mora da proveri: da li je opasna roba koju prima,dopustena za prevoz,zatim,da li je prevozni dokument propisno popunjen i da li se uz njega nalaze sva propratna dokumenta koja se u dokumentu navode

• Da se vizuelno uveri da kola i roba ne pokazuju neke nedostaktke,oštećenje i sl.

• Da proveri datum sledeće revizije na cisternama,baterijskim kolima,kolima sa odvojivim tankovima,pokretnim tankovima,tank-kontejnerima i MEGC(gasni kontejner sa više elemenata)

• Da uoči eventualni preteg u kolima

• Da proveri da li su za kola propisane velike listice za obeležavanje i da li se iste nalaze na kolima(ako su propisane)

Ukoliko kod prijema opasne robe na prevoz, prevoznik utvrdi bilo kakvo odstupanje od odredaba Pravilnika RID ,prijem se mora odbiti dok se nepravilnosti ne otklone.  

Za eksplozivne materije i predmete, radioaktivne i otrovne materije, koje se primaju na prevoz samo ako su ispunjeni uslovi propisani RID-om, pošiljalac je dužan da preda prevozniku posebno odobrenje za prevoz, izdato od nadležnog organa po Zakonu o prevozu opasnih materija. Srbija Kargo vrši prevoz opasnih materija u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.


KONTAKTI :

Dimitrije Jeremić, dipl.inž.

Savetnik za bezbednost za transport opasne robe

tel: 011/361-8345, mob: 064/810-62-05

mail: dimitrije.jeremic@srbcargo.rs

dispečeri:

tel: 011/361-8423, mob: 064/846-2722

mail: rid.disp@srbcargo.rs