РбрНазив прописа и где је објављенСистемLINK2
1Споразум о односима између превозника у међународном железничком саобраћају (АIM) (од 01.01.2021)ФУК
2Јединствени даљинар у међународном робном саобраћају: Списак станица у робном саобраћају - списак места за отпрему/пријем робе (DIUM RS) (oд 01.06.2021)ФУКПДФ
3EN 12080ЕЦМ
4EN 13260СУБ/ЕЦМ
5EN 13298ЕЦМ
6EN 13715ЕЦМ
7EN 15085ЕЦМ
8EN 15313ЕЦМ
9EN 15551ЕЦМ
10EN 15566ЕЦМ
11EN 15827ЕЦМ
12SRPS EN 13260:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Осовински склопови - Захтеви за израду и испоруку производаЕЦМ
13SRPS EN 13261:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Осовине - Захтеви за израду и испоруку производаЕЦМ
14SRPS EN 13262:2012 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Точкови - Захтеви за израду и испоруку производаЕЦМ
15SRPS EN 13715:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Точкови - Површина котрљањаЕЦМ
16SRPS EN 286-3:2009ЕЦМ
17SRPS EN 286-4:2009ЕЦМ
18UIC541-07:1992 Brakes - Regulations governing the construction of different types of braking gear - Simple pressure receptacles of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stockЕЦМ
19UIC810-1:2003 Technical specification for the supply of rough rolled non-alloy steel tyres for tractive and trailing stockЕЦМ
20UIC810-2:1985 Technical specification for the supply of rough tyres for tractive and trailing stock - TolerancesЕЦМ
21UIC812-1:1989 Technical specification for the supply of rolled or forged wheel centres for tyred wheels for trailing stock. Quality requirementsЕЦМ
22UIC834:1993 Technical specification for the supply of simple pressure receptables of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stockЕЦМ
23Акт о безбедности информационо-комуникационог система „Србија Карго‘‘ а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 70/2017)ФУКПДФ
25Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o мeђунaрoдним прeвoзимa жeлeзницaмa (COTIF) из 2007.г и 2013.г.СУБПДФ
26Заједничка безбедносна метода (ЗБМ) о оцени и процени ризика (Јединствена правила APTU (Додатак Ф уз COTIF 1999), Јединствени технички прописи (ЈТП Опште одредбе – Г))СУБПДФ
27Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/18 - др. закон)ФУКПДФ
28Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 35/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
29Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018).СУБ/ЕЦМПДФ
30Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 , 149/2020, 138/20ФУКПДФ
31Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018)СУБПДФ
32Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“бр. 91/05,30/10 и 93/12, 17/2019 - др. закон)ФУКПДФ
33Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018-др.закон)ФУКПДФ
34Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014 и 30/2018)ФУКПДФ
35Закон о доприносима на обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин.изн., 8/2013 - усклађени дин.изн. 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин.изн. 57/2014, 68/2014 - др.ФУКПДФ
36Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 96/2015, 47/2017, 113/2017, 27/2018, 41/2018-др.закон)ФУКПДФ
37Закон о експропријацији ("Службени лист СРЈ", бр.16/01 и "Службени гласник РС", бр.53/95, 20/2009, 55/2013, 15/2015 и 106/2016)ФУКПДФ
38Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ( "Службени гласник Републике Србије", бр.40/2021)ФУКПДФ
39Закон о железници ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2018 и 62/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
40Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/2015)СУБ/ФУКПДФ
41Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон)ФУКПДФ
42Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009) (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (одлука УС) и 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. Закон)ФУКПДФ
43Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 - и др. закон)СУБ/ФУКПДФ
44Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр.87/2018)ФУКПДФ
45Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, бр.53/2021)ФУКПДФ
46Закон о заштити узбуњивача (чл.16)(„Службени гласник РС“, бр. 128/2014)ФУКПДФ
47Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл.гласник РС", бр.36/2010)ПДФ
48Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.106/15, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)ФУКПДФ
49Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Сл. гласник РС бр. 83/2018)СУБ/ЕЦМПДФ
50Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 62/2023).СУБ/ЕЦМПДФ
51Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају ("Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015 и 83/2018)СУБПДФ
52Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019, 92/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
53Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016 и 88/2019)ФУКПДФ
54Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020)ФУКПДФ
55Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018)ФУКПДФ
56Закон о систему плата запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС" бр. 157/2020)ФУКПДФ
57Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013-одлука УС)СУБ/ФУКПДФ
58Закон о облигационим односима („Сл. Гласник РС, бр. 18/2020)ФУКПДФ
59Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије", бр.96/2015, 83/2018)ФУКПДФ
60Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/2018) ФУКПДФ
61Закон о осигурању („Сл.гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021)ФУКПДФ
62Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.72/11, 49/13, 74/13, 55/14 и 87/2018)ФУКПДФ
63Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/2018 и 46/2019)ФУКПДФ
64Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (одлука УС), 50/2013 (одлука УС), 98/2013 (одлука УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)ФУКПДФ
65Закон о платном промету („Сл. лист СР“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)ФУКПДФ
66Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др., 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015,113/2017 и 95/2018)ФУКПДФ
67Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 -испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -усклађени дин. изн., 68/2014 -др. закон, 142/2014, 5/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 -усклађени дин. изн., 108/2016,ФУКПДФ
68Закон о порезу на доходак грађанаФУКПДФ
69Закон о порезима на имовинуФУКПДФ
70Закон о пореском поступку и пореској администрацијиФУКПДФ
71Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11, 83/2014 и 31/2019)ФУКПДФ
72Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 1/10)ФУКПДФ
73Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС“, бр.102/07)ФУКПДФ
74Закон о потврђивању споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 1/10)ФУКПДФ
75Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16)ФУКПДФ
76Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018)ФУКПДФ
77Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)ФУКПДФ
78Закон о раду (Службени гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС,113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)СУБПДФ
79Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр.62/13 и 30/2018)ФУКПДФ
80Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама („Сл. гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/2017)ФУКПДФ
81Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС 120/2004, 54/2007, 104/2009 , 36/2010 и 105/2021)ФУКПДФ
82Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција (Службени гласник РС 43/2004)ФУКПДФ
83Закон о информационој безбедности ("Сл.гласник РС", бр.6/2016, 94/2017 и 77/2019)ФУКПДФ
84Закон о транспорту опасне робе  ("Службени гласник РС", бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 -др. Закон и 10/2019 -др. Закон)СУБ/ЕЦМПДФ
85Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 38/2015)ФУКПДФ
86Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023 - др.закон)СУБПДФ
87Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (,,Сл.гласник РС", бр. 93/12)ФУКПДФ
88Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)ФУКПДФ
89Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (,,Сл.гласник РС", бр. 95/2018)ФУКПДФ
90Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају ("Службени гласник РС 121/20)СУБ/ЕЦМПДФ
91Закон о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ-Међународни уговори“, бр. 7/05)ФУКПДФ
92Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама ("Сл. гласник ЖС" бр. 40/2016)ФУКПДФ
94Кодекс пословне етике ("Сл. гласник ЖС" бр. 27/2015)СУБПДФ
95Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, број 5/21)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
96План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ("Сл.гласник ЖС", бр.17/2023)ПДФ
102Објава UIC 219 (DIUM)-Јединствени даљинар у међународном робном саобраћају:Списак станица у робном саобраћају-списак места за отпрему/пријем робе (2 издање март 2008.)ФУКПДФ
103Објава UIC 221(NHM)–Хармонизована номенклатура робе (5. издање, септембар 2009)ФУКПДФ
104Објава UIC 304 – Исказивање транспортног прихода (4. издање, јануар 2007.)ФУКПДФ
105Објава UIC 311 – Општи поступци који се примењују на финансијске односе међу члановима  UIC (1. јануар 2007.)ФУКПДФ
106Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Сл. гл. ЖС 14/2017)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
107Одлука о измени Одлуке о утврђивању броја печата и штамбиља, начину употребе и чувања печата и штамбиља("Сл. гласник ЖС" бр. 29/2015)ФУКПДФ
108Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз робе („Службени гласник РС“, бр. 60/15)СУБПДФ
109Одлука о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије ("Сл. гласник ЖС" бр. 54/2016)ФУКПДФ
110Одлука о усвајању Плана интегритета "Србија Карго" а.д.ФУКПДФ
112Општи услови пословања (AGB) у робном саобраћајуФУКПДФ
113Општи услови превоза у међународном железничком робном саобраћају (ABB-CIM)ФУКПДФ
114ОУК/AVV-Општи уговор за коришћење теретних колаСУБ/ЕЦМПДФ
115ОУК-Oпшти угoвoр зa кoришћeњe тeрeтних кoлa AVV/GCU Прилoг 9СУБ/ЕЦМПДФ
116ОУК-Прилог 10СУБ/ЕЦМПДФ
117ОУК-Прилог 11СУБ/ЕЦМПДФ
118Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (Сл. Гласник ЖС, 40/2021)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
119Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду ("Сл.гласник РС", бр.62/2010)ПДФ
120Програм обуке за безбедан и здрав рад ученика који у Акционарском друштву за железнички превоз робе"Србија Карго", Београд, обављају учење кроз рад (Одлука Одбора директора бр. 4/2023-1551-395 од 27.11.2023.г.)СУБ/ЕЦМПДФ
121План управљања отпадом„СРБИЈА КАРГО“ А.Д. 2021 - 2024 године("Сл. гласник ЖС" бр. 58/2021)ФУКПДФ
122Повеља интерне ревизије "србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015)ФУКПДФ
208Правилник о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник ЖС" бр. 5/2016 и 18/2017)ПДФ
209Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл.гласник РС", бр.75/2010)ПДФ
210Правилник о поступању са уређајима и опадом који садржи PCB ("Сл.гласник РС", бр.37/2011)ПДФ
211Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких радника пре њиховог ступања на рад и у току рада („Службени лист СРЈ”, број 3/00)(ПР-657)СУБПДФ
212Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр.15/2023)СУБПДФ
213Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2015, 32/2015, 30/2015)ПДФ
214Правилник о превозу нарочитих пошиљака, ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 74/2019)СУБПДФ
215Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд (Сл. Гласник ЖС, бр. 40/2021)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
216Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ("Сл. гласник ЖС" бр. 35/2020)ФУКПДФ
218Правилник о садржини Акта о индустријском колосеку и садржини Акта о индустријској железници ("Службени гласник Републике Србије", бр. 49/2019)СУБПДФ
223Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Службени гласник Републике Србије", бр.22/2015 и 24/2017)ПДФ
225Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију («Службени гласник РС», број 42/16)ФУКПДФ
226Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом ("Сл.гласник РС", бр.95/2010)ПДФ
227Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно- техничких прописа („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87) УП-43СУБПДФ
228Правилник о службеној и заштитној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Сл. гласник ЖС бр. 56/2019 )СУБ/ЕЦМПДФ
229Правилник о спецификацији регистра инфраструктуре, ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 10/2017)ПДФ
230Правилник о спонзорству и донацијама ("Сл. гласник ЖС" бр. 8/2016) и Правилник о изменама и допунама Правилника о спонзорству и донацијама од 11.05.2018. године ("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2017 и 34/2018)ПДФ
231Правилник о о гранским стандардима из области железничког саобраћаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 121/20)СУБПДФ
232Правилник о стипендирању 4 2018-684-199 12 10 2018ПДФ
233Правилник о стручној спреми,стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника ("Сл.гласник РС", бр.66/22)СУБПДФ
234Правилник о техничким условима за примену уља у уређајима вучних возила (Сл. Гласник ЖС, бр. 40/2021)ЕЦМПДФ
235Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Службени гласник Републике Србије“, бр. 118/2021)СУБПДФ
236Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила ("Сл.гласник РС", бр.39/23)ЕЦМПДФ
237Правилник о техничком прегледу железничких возила  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 121/20)СУБПДФ
238Правилник о накнади трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада("Сл.гласник ЗЈЖ",бр.12/2021)ФУКПДФ
239Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају („Службени лист РС”, број 14/19)ПДФ
240Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ("Сл.гласник ЖС",бр.46/22)ФУКПДФ
241Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине ("Сл.гласник РС", бр.45/2018)ПДФ
242Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада("Сл.гласник РС", бр.31/2015)ПДФ
243Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/16)ПДФ
244Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у производном сектору и предузећима као јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", бр.98/2016)ПДФ
245Правилник о условима и начину коришћења возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)ПДФ
246Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складишћења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", бр.98/2010)ПДФ
247Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила ("Службени гласник Републике Србије" брoj 38/2021,39/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
248Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл.гласник РС", бр.71/2010)ПДФ
249Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС бр. 107/12 и 74/13)ПДФ
250Правилник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету („Службени гласник РС“ бр. 32/10 и 32/11)ПДФ
251Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која је у њу смештена ("Сл.гласник РС",ПДФ
252Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Сл.гласник РС, бр.120/2007, 93/2008 и 53/2017)ЕЦМПДФ
253Правилник о покретању, праћењу и реализацији судских и других поступака који се воде пред надлежним органима ("Сл.гласник ЖС",бр.46/22)ПДФ
254Прилог бр.24 Приручника за робни саобраћај CIT (GTM-CIT), Прописи о пломбирању теретних кола и UTIПДФ
255Приручник ЕЦМ (ПР.ЕЦМ - верзија 2.0)ЕЦМПДФ
256Приручник за едукацију запослених у "Србија Карго"а.д., Београд о остваривању нулте толеранције на корупцију у Републици Србији("Сл. гласник ЖС" бр. 5/2016)ПДФ
257Приручник за колски лист CUV (GLW-CUV)ПДФ
258Приручник за поновну предају (реекспедицију) GR CIM/SMGSПДФ
260Приручник за робни саобраћај CIT (CIT GTM-CIT)ПДФ
261Спт 51.01 - Приручник за товарни лист CIM (GLV-CIM) - (Издање од 01.01.2017)ФУК
262Приручник Система управљања безбедношћу (ПР.СУБ.верзија 3.5.5) - 2024СУБПДФ
263Програм обуке запослених за безбедан и здрав рад у Акционарском друштву за железнички превоз робе"Србија Карго" , Београд (Одлука одбора директора бр.4/2024-1639-412 од 23.05.2024.г.)СУБ/ЕЦМПДФ
264Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 35/2016)СУБ/ЕЦМПДФ
265Прописи за израчунавање и изналажење времена вожње возова (1956. године) УП-69ПДФ
266Прописи за товарење, свеска 1 до 3ПДФ
267Процедура ЕЦМ -Анализа ризика у вези са обимом послова које обавља организација-П.ЕЦМ.01(верзија 2.0)ЕЦМПДФ
268Процедура ЕЦМ -Добијање првобитне документације-П.ЕЦМ.05 (верзија 2.0)ЕЦМПДФ
269Процедура ЕЦМ -Информисање-П.ЕЦМ.03 (верзија 2.0)ЕЦМПДФ
270Процедура ЕЦМ -Провера обављених радова одражавања у складу са налозима за одржавање-П.ЕЦМ.06 (верзија 2.0)ЕЦМПДФ
271Процедура ЕЦМ -Редовно прикупљање, праћење и анализа меродавних података-П.ЕЦМ.02 (верзија 2.0)ЕЦМПДФ
272Процедура ЕЦМ -Уговорени послови-П.ЕЦМ.04 (верзија 2.0)ЕЦМПДФ
275Процедура СУБ -Вођење, ажурирање и коришћење регистра прописа-П.СУБ.08СУБПДФ
276Процедура СУБ -Вршење пробе кочница и припрема за отпрему воза-П.СУБ.15-ВВИТКПСУБПДФ
277Процедура СУБ -Експлоатација локомотиве, ангажовање на превлачењу возова, раду маневре и бављење у успутним станицама, између изласка и уласка у депо-П.СУБ.20-ВВИТКПСУБПДФ
278Процедура СУБ -Унутрашња контрола и надзор безбедности железничког саобраћаја - П.СУБ.04 - УКСУБПДФ
279Процедура СУБ -Наручивање, достава и утовар кола-П.СУБ.09-СТСУБПДФ
280Процедура СУБ -Одлучивање о избору добављача и уговарање у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.07СУБПДФ
281Процедура СУБ -Одржавање локомотива-П.СУБ.06-ЗОВССУБПДФ
282Процедура СУБ -Одржавање постројења, опреме и уређаја-П.СУБ.16-ЗОВССУБПДФ
283Процедура СУБ -Периодична обука особља на одржавању возних средстава-П.СУБ.19-ЗОВССУБПДФ
284Процедура СУБ -Годишњи састанак посвећен безбедности-П.СУБ.22СУБПДФ
285Процедура СУБ -Поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа-П.СУБ.25-УКПСБСУБПДФ
286Процедура СУБ -Поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази ЦИНС и безбедносним препорукама Дирекције за железнице-П.СУБ.14СУБПДФ
287Процедура СУБ -Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних-П.СУБ.23СУБПДФ
123Политика безбедности "Србија Карго" а.д.СУБПДФ
126Пословник о раду Одељења комерцијалне оператике „Србија Карго“ а.д.(„Службени гласник Железнице Србије“, број 20/18).СУБПДФ
128Прaвилник o eлeмeнтимa гoдишњeг извeштaja o бeзбeднoсти упрaвљaчa жeлeзничкe инфрaструктурe и жeлeзничкoг прeвoзникa и гoдишњeг извeштaja Дирeкциje зa жeлeзницe (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16 и 89/2016)СУБПДФ
129Прaвилник o eлeмeнтимa рeгистрa дoзвoлa зa упрaвљaњe вучним вoзилoм и eлeмeнтимa рeгистрa дoдaтних oвлaшћeњa ("Службени гласник Републике Србије", бр. 22/16)СУБПДФ
130Прaвилник o oбрaсцимa сeртификaтa o бeзбeднoсти зa  упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/15)СУБПДФ
131Прaвилник o oдржaвaњу пoдсистeмa eнeргиja ("Службени гласник Републике Србије", бр. 106/15)СУБПДФ
132Прaвилник o oзнaчaвaњу жeлeзничких вoзилa и возова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 130/2020)СУБПДФ
133Прaвилник o зajeдничким бeзбeднoсним мeтoдaмa зa oцeну усaглaшeнoсти сa зaхтeвимa зa дoбиjaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти и o eлeмeнтимa систeмa зa упрaвљaњe бeзбeднoшћу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 71/2015)СУБПДФ
134Прaвилник o зajeдничким пoкaзaтeљимa бeзбeднoсти у жeлeзничкoм сaoбрaћajу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 25/2019)СУБПДФ
135Прaвилник o обрасцимa сертификата о безбедности за превоз ("Службени гласник Републике Србије", бр.63/2019)СУБПДФ
136Прaвилник o одржавању железничких возила ("Службени гласник Републике Србије", бр. 144/2020)СУБ/ЕЦМПДФ
137Прaвилник o реду вожње ("Службени гласник РС", бр. 58/2019, 1/2020)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
138Прaвилник o сaдржини aктa o oдржaвaњу пoдсистeмa туристичкo-музejскe жeлeзницe (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16)СУБПДФ
139Прaвилник o тeхничким услoвимa зa пoдсистeм eнeргиja ("Службени гласник Републике Србије", бр. 106/15)СУБПДФ
140Прaвилник o тeхничким услoвимa подсистема инфраструктуре ("Сл.гласник РС",бр.39/23)СУБПДФ
141Правилник о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга ("Сл.гласник РС", бр.39/23)СУБПДФ
142Прaвилник o услoвимa зa oбaвљaњe oдржaвaњa пoдсистeмa eнeргиja ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16)СУБПДФ
143Прaвилник o техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 68/21)СУБПДФ
144Прaвилник o услoвимa зa вршeњe пoслoвa oдржaвaњa гoрњeг и дoњeг стрoja жeлeзничких пругa ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", бр. 61/16)СУБПДФ
145Правила заштите од пожара Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016)СУБ/ФУКПДФ
146Правилник за вучу возова за "Србија Карго"а.д. („Службени гласник ЖС”, бр. 40/2023)СУБПДФ
147Правилник о административно-канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског материјала (Одлука Одбора директора СК ад бр. 4/2019-866-232 од 25.09.2019. године)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
148Правилник о благајничком пословању и рачуноводственом вођењу транспортних прихода у превозу ствари железницом - ("Службени гласник ЖС", бр.40/2023)ФУКПДФ
149Правилник о раду интерне ревизије (одлука Одбора директора бр.4/2021-1172-296 од 13.07.2021.г.)ФУКПДФ
150Упутство за спровођење пописа имовине и обавеза ("Сл. гласник ЖС" бр. 29/2015)СУБПДФ
152Правилник о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљака на граничним прелазима („Службени гласник РС“ бр. 56/10)ФУКПДФ
153Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)ФУКПДФ
156Правилник о давању у закуп пословног и рекламног простора ("Сл. гласник ЖС" бр. 23/2016)ФУКПДФ
157Правилник о изменама и допунама правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 154/2020)СУБ/ФУКПДФ
158Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС”, број 94/20)СУБ/ФУКПДФ
159Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Службени гласник Републике Србије“, бр. 49/2019)СУБПДФ
160Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Службени гласник Републике Србије", бр. 10/2014)СУБ/ФУКПДФ
161Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима (Сл. Гласник ЖС, бр. 38/2021)ЕЦМПДФ
162Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2021)СУБПДФ
163Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/2019)СУБПДФ
164Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2020)СУБПДФ
165Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2020)СУБПДФ
166Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС”, бр. 24/2017)СУБПДФ
167Правилник о изменама и допунама Правилника о давању у закуп пословног и рекламног простора ("Сл. гласник ЖС" бр. 27/2016)ПДФ
168Правилник о допуни правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Сл.гласник РС", бр.42 од 01.04.2022., бр.90 од 12.08.2022, бр.139 од 16.12.2022. и 143 од 29.12.2022.)ФУКПДФ
169Правилник о управљању отпадним материјалом насталим у процесу рада и о расходовању и продаји средстава ("Сл. гласник ЖС" бр. 36/2019)ПДФ
170Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 32/21)СУБПДФ
171Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр.56/2010, 93/2019 и 39/2021)СУБПДФ
172Правилник о кочницама и кочењу возова и возила („Службени гласник РС”, бр. 68 од 07.07.2021. године)СУБ/ЕЦМПДФ
173Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)ПДФ
175Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских прозвода ("Сл.гласник РС", бр.99/2ПДФ
176Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 53/2019)СУБПДФ
177Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (РИД) том 1 и 2 ("Сл. гласник РС-Међународни уговори", бр. 20/2021)СУБПДФ
178Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник РС", бр.91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023)СУБПДФ
180Правилник о накнади штете учињене на транспортним средствима у железничком саобраћају за "Србија Карго" ад („Службени гласник ЖС”, број 37/2021)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
181Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу ("Сл.гласник РС", бр.97/2010)ПДФ
182Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ("Сл.гласник РС", бр.86/2010)ПДФ
183Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима ("Сл.гласник РС", бр.98/2010)ПДФ
184Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", бр.104/2009, 81/2010)ПДФ
185Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким условима за примену уља у уређајима вучмих возила ("Сл.гласник ЖС", бр.44/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
186Правилник о изменама и допунама Правилника о заваривачким радовима на железничким возилима ("Сл.гласник ЖС", бр.44/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
187Правилник о опремању железничких шинских возила апаратима за гашење пожара у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд (Одлука одбора директора СК а.д. Бр. 4/2021-1233-308 од 28.10.2021)СУБ/ЕЦМПДФ
188Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту , начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи ("Сл.гласник РС",бр.109/2016)СУБПДФ
189Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл.гласник РС", бр.92/2010 и 77/2021)СУБПДФ
190Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера("Службени гласник Републике Србије", бр.98/2016)ПДФ
191ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ТРАНСПОРТА И ОБАВЕЗНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПРАЋЕЊУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ, КАО И ОБАВЕЗАМА УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И У ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМАСУБПДФ
192Правилник о означавању железничких возила и возова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 130/2020)СУБПДФ
193Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености условаСУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
194Правилник о облику, садржини,начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку (,,Службени гласник РС“ бр.42/2019,51/2019,58/2019,65/2019,74/2019,96/2019,11/2020,43/2020,126/2020,6/2021,49/2021,66/2021,80/2021,129/2021 и 10/ФУКПДФ
196Правилник о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњих програма пословања („Сл.гласник РС“ бр.36/16)ПДФ
197Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/2010, 7/2020 и 79/2021)СУБПДФ
198Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу предходног обавештавања, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.17/2017)ПДФ
199Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.114/2013)ПДФ
200Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031.год.ПДФ
201Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Сл.гласник РС", бр.79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022 и 32/2023)ФУКПДФ
202Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 136/2020)ПДФ
203Правилник о заштити података о личности ("Сл.гласник ЖС", бр.44/22)ПДФ
204Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“- Београд ( Одлука Одбора директора бр. 1/2023 –605 од 27.02.2023. године)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
205Правилник о организацији превоза ствари железницом ("Сл.гласник ЖС", бр.43/2023)ПДФ
206Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема ("Службени гласник Републике Србије", бр. 35/2022 )СУБПДФ
207Правилник о поклонима запослених у а.д. за жел. превоз робе "Србија Карго" Београд("Сл. гласник ЖС" бр. 20/2017)ПДФ
288Процедура СУБ -Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступка за контролу садржине важних информација-П.СУБ.24СУБПДФ
289Процедура СУБ -Праћење и извештавање о функционисању предметне набавке у пракси - у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.17СУБПДФ
290Процедура СУБ -Стратегија, праћењe СУБ и споровођење акционог плана-П.СУБ.13СУБПДФ
291Процедура СУБ -Пријем локомотиве: новоизграђене, ремонтоване из редовног прегледа или ванредне оправке-П.СУБ.05-ВВИТКПСУБПДФ
292Процедура СУБ -Припрема локомотиве за покретање воза, допремање у станицу очекиваног почетка рада-П.СУБ.10-ВВИТКПСУБПДФ
293Процедура СУБ -Процедура оцене ризика при спровођењу промена-П.СУБ.18СУБПДФ
294Процедура СУБ -Реализација и праћење Уговора у оквиру Центра за НСЦ-П.СУБ.12СУБПДФ
295Процедура СУБ -Редовно одржавање теретних кола-П.СУБ.11-ЗОВССУБПДФ
296Процедура СУБ -Спровођење прописаних процедура у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.01СУБПДФ
297Процедура СУБ -Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена коропоративних циљева безбедности-П.СУБ.02СУБПДФ
298Процедура СУБ -Формирање воза, квачење кола и пописи припрема пратећих документа теретног воза-П.СУБ.03-СТСУБПДФ
299Процедура СУБ -Циљеви безбедности при обављању одржавања железничких возних средстава-П.СУБ.21-ЗОВССУБПДФ
302Решење о преносу овлашћења за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа бр. 1/2018-3101 од 01.06.2018. годинеСУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
303Правилник о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика у условима које треба да испуни тело за оцену ризика ("Сл.гласник РС",бр.62/22)СУБПДФ
305Правилник о раду Центра за обрачун и контролу прихода ("Сл.гласник ЖС", бр.25/2022)ФУКПДФ
306Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи („Сл.гласнику РСˮ, бр. 51/20)СУБПДФ
307Спт 31 (Део 1) - Услови превоза и рачунање превознине (ЗЈЖ бр.2686/1-88, од 01.01.1989.год. ТТВ бр.27/88, пречишћена и ажурирана верзија ТТВ бр.24/11)ПДФ
308Спт 32 (Део 2) - Класификација робе (Одлука СК бр.17/2016-221 од 01.05.2016. и Одлука СК бр.4/2017-353-138 од 11.07.2017.год. )ПДФ
309Спт 33 ( Део 3 ) - Именик железничких станица Србије (ЗЈЖ бр.106/98-15 од 01.03.1999. ТТВ бр.4/99)ПДФ
310Спт 34 ( Део 4 ) - Даљинар за превоз на пругама југословенских железница (ЗЈЖ бр.24/2001-01 од 01.02.2001, ТТВ бр.2/2001)ПДФ
311Спт 35 ( Део 5 ) - Путоказ (ЗЈЖ бр.2354-1/87 од 01.01.1988.)ПДФ
312Спт 36 ( Део 6 ) - Ценовник железничких услуга - друго издање ( ЖС бр.27-4/2014-17 од 01.04.2009. важи од 15.01.2015. - пречишћен текст 05.06.2019. године)ПДФ
313Спт 37 ( Део 7 ) - Транзитна тарифаПДФ
314Спт 68 - Тарифа Европа-Азија за превоз робе железницом (ТЕА) део I-IV ( од 01.02.1998, пречишћена верзија од 01.01.2006. ЖС бр.2181-4/2006, ТТВ бр.1/2006)ПДФ
315Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго" а.д. - пречишћен текст (Одлука законског заступника СК ад бр. 1/2017-450 од 20.04.2017. године)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
316Правилник о начину рада са електронским фактурама ("Сл.гласник ЖС", бр.1/23)ФУКПДФ
317Упутство за попуњавање и оверу електронских фактура и друге документације прописаним електронским печатом ("Сл.гласник ЖС",бр.1/23)ФУКПДФ
318Спт 37 ( Део 6а ) - Накнаде за индустријске и посебне колосеке и манипулативне пруге (ЗЈЖ бр. 60/03-03 од 01.03.2004. године)ПДФ
319Закон о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице (Сл. Гласник РС - Међународни уговори, бр. 11/2017)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
320Упутство за транспортно рачуноводство и благајничко пословање код превоза ствари железницом ("Сл.гласник ЖС",бр.22/2021)ФУКПДФ
321Упутство за безбедан и здрав рад других лица која нису запослена а обављају послове, стручно оспособљавање или праксу у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 31/2016)ПДФ
322Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила за акционарско друштво за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд („Службени гласник ЖС”, бр. 27/22)СУБ/ЕЦМПДФ
323Упутство за доказивање присуства алкохола у организму запослених за време рада у "Србија Карго"а.д. („Службени гласник ЖС”, бр. 40/2023)СУБПДФ
324Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 i Y-27 („Службени гласник ЖС”, број 40/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
325Упутство за израду и управљање досијеом о одржавању железничких возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015)СУБ/ЕЦМПДФ
326Упутство за израду технолошког процеса рада ранжирних и распоредних станица („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/72) УП-80ПДФ
327Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима ("Сл.гласник ЖС",бр.10/23)СУБ/ЕЦМПДФ
328Упутство о чувању техничке документације ("Сл.гласник ЖС",бр.44/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
329Упутство за коришћење совјетских (СЖД) кола - цистерни на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8/88 и 5/89)УП-269СУБПДФ
330Упутство за мерење омског отпора на осовинском склопу железничких возила (Сл.гласник ЖС”, број 23/21)ЕЦМПДФ
331Упутство о организацији и регулисању саобраћаја алтернативним превозним путем у условима ограниченог интервала за саобраћај теретних возова на делу пруге Стара Пазова/Инђија - Нови Сад Ранжирна ("Сл.гласник ЖС",бр.45/22)СУБПДФ
332Упутство за попис теретних кола „Србија Карго“ а.д. и обраду података са пописа (Сл. гласник ЖС број 10/21)ПДФ
333Упутство за одржавање вучних возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 37/2021 од 11.08.2021.)СУБ/ЕЦМПДФ
334Упутство за одржавање теретних кола (Сл. гласник ЖС бр. 38/2018, 29/20), са изменом 1СУБ/ЕЦМПДФ
335Закон о рачуноводству Службени гласник РС, бр. 73 од 11. октобра 2019, 44 од 29. априла 2021 - др. ЗаконФУКПДФ
336Упутство за оплемењивање воде за дизел возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 26/21)ЕЦМПДФ
337Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за теретна кола за Србија Карго а.д. („Службени гласник ЖС”, број 56/2021)СУБ/ЕЦМПДФ
338Упутство о изменама и допунама Упутства за оплемењивање воде за дизел возила ("Сл.гласник ЖС", бр.44/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
339Упутство за испостављање и књижење профактура, фактура и обрачуна за продата добра и услуге (Сл. гласник ЖС бр. 44/2020)ФУКПДФ
340Упутство за попуњавање изваднице за накнадно улагање("Сл. гласник ЖС" бр. 6/2017)ПДФ
341Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима ("Сл.гласник ЖС", бр.5/2024)СУБ/ЕЦМПДФ
342Упутство за примену Закона о порезу на додату вредност за железнички превоз робе (Упутствo 182 ПДВ) ("Сл. гласник ЖС" бр. 16/2017)ПДФ
343Упутство за примену сигнала за електричну вучу („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8-9/87 и 8/89)(УП-237)СУБПДФ
344Упутство о изменама и допунама Упутства о вођењу евиденције техничко колских послова и техничких података о теретним колима ("Сл.гласник ЖС", бр.5/2024)СУБ/ЕЦМПДФ
345Упутство за оправку тегљеничких и одбојничких уређаја на возним средствима "Србија Карго"а.д. ("Сл.гласник ЖС", бр.17/2022)СУБ/ЕЦМПДФ
346Упутство о изменама и допунама Упутства за утврђивање присуства алкохола у организму запослених за време рада у "Србија Карго"а.д. ("Сл.гласник ЖС", бр.7/2024)СУБПДФ
347Упутство за спровођење пописа имовине и обавеза ("Сл. гласник ЖС" бр. 72/2017)ПДФ
348Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/99)УП-70ПДФ
349Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига II („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/91, 1/92 и 2/93)УП-70ПДФ
350Стратегија и планови праћења система управљања одржавањем "Србија Карго"а.д. у току важења ЕЦМ сертификата до 12.07.2025.год.(верзија 2.0)СУБ/ЕЦМПДФ
352Правилник о утврђивању начина обрачуна накнаде трошкова приликом упућивања запослених на службени пут у земљи("Сл.гласник ЖС", број 15 од 16.03.2021.год.)ФУКПДФ
353Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката ("Сл. гласник ЖС" бр. 10/2018 и 21/2018)СУБПДФ
354Упутство о коресподенцији и начину комуникације са трећим лицима(правним и физичким)(1-2021-1805 од 06. 04. 2021.)ФУКПДФ
355Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења ("Сл.гласник РС", број 41/2021 од 26.04.2021.год.)СУБ/ЕЦМПДФ
356Закон о спречавању корупције ("Сл.гласник РС", број 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично тумечење и 94/2021)ФУКПДФ
357Пословник о начину рада комисије за ревизијуФУКПДФ
358Упутство о манипулацији при превозу ствари железницом ("Сл.гласник ЖС",бр.46/2023)СУБПДФ
359Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама приликом обављања послова („Службени гласник ЖС”, број 40/2023)СУБПДФ
360Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме за "Србија Карго"а.д. („Службени гласник ЖС”, број 33/21)СУБПДФ
361Упутство о организацији и евиденцији радног времена у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2018)ПДФ
362Упутство о оцени радног учинка запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, број 12/2021).ФУКПДФ
363Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача кочне опреме („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/01)ПДФ
364Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача у области возних средстава („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 2/02 и 2/04)(УП-201/01)ПДФ
365Упутство о поступку издавања додатних овлашћења и изради регистра додатних овлашћења за машиновође Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Сл. гласник ЖС" бр. 24/2017)СУБПДФ
366Упутство о поступцима у случају несрећа и незгода - "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ("Сл.гласник ЖС",бр.44/21)СУБПДФ
367Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго" Београд - (Одлука ОД СК ад бр. 4/2023-1507-385 од 17.08.2023. године).СУБПДФ
368Упутство о потражном поступку ("Сл.гласник ЖС", бр.43/2023)СУБПДФ
369Упутство о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на висини приликом вршења контроле пломби на крову кола - цистерни на индустријском колосеку Рафинерије нафте Панчево - у блоку прерада - НИС а.д. Нови Сад ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2021)СУБ/ЕЦМПДФ
370Упутство о превозу тенка М-84 и његових модификација („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/88)УП-261ПДФ
371Правилник о измени Правилника о давању у закуп пословног и рекламног простора и објеката за постављање телекомуникационе опреме ("Сл.гласник ЖС", бр.32/2022)ФУКПДФ
372Упутство о процедури припреме документације, фактурисања, наплате/плаћања и књижења оправке оштећених теретних кола („Службени гласник ЖС“, бр. 25/2022) НЕЦМ/ФУКПДФ
373Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила Србија Карго а.д. и раду стручно-техничке комисије („Службени гласник Заједнице ЖС”, број 59/2021)СУБ/ЕЦМПДФ
374Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима за "Србија Карго"а.д. („Службени гласник ЖС”, бр. 44/2023)СУБ/ЕЦМПДФ
375Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандФУКПДФ
376Упутство за употребу теретних кола (Сл. гласник ЖС број 10/21)СУБПДФ
377Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима ("Сл.гласник ЖС",бр.4/22)СУБПДФ
378Упутство о управљању опасним отпадом ("Сл. гласник ЖС" бр. 8/2024)СУБПДФ
379Упутство за пријем и упућивање телеграма "Србија Карго"а.д. (Одлука Одбора директора бр.4/2023-1563-397 од 12.12.2023.г.)СУБПДФ
380Упутство о фактурисању услуга/трошкова евидентираних у благајнама код превоза ствари ("Сл.гласник ЖС", бр.40/2023)ФУКПДФ
381Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима("Службени гласник РС", бр.14/2009 и 95/2010)ПДФ
382Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл.гласник РС", бр.113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012 и 30/2013)ПДФ
384Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС", бр. 71/2010 и 6/2011 – испр.)ПДФ
385Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник РС", бр.70/2014, 19/2015 и 83/2015)ПДФ
386Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник РС", 13/2017)ПДФ
387Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 92/2020, 6/2021, 33/2022 и 63/2023)ПДФ
388Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и начину обрачунавања и плаћања накнаде("Сл.гласник РС", бр.8/2010)ПДФ
389Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде ("Сл.гласник РС", бр.111/2009)ПДФ
390Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Службени гласник РС"бр. 34/2022)ПДФ
391Упутство о књижењу зарада, накнада зарада и осталих личних примања (Сл. гласник ЖС бр. 49/2020)ФУКПДФ
392Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање ("Сл.гласник РС", бр.36/2021)ПДФ
393Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине и највишег износа накнаде ("Сл.гласник РС", бр.113/2005, 24/2010)ПДФ
394Уредба о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза („Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/2009)ПДФ
396Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/2010)ПДФ
397Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине ("Сл.гласник РС", бр.60/2009)ПДФ
401Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024.године ("Сл.гласник РС", бр.81/2020)ПДФ
402Уредба о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС бр. 93/10, 63/13,145/14 и 95/15)ПДФ
403Ц Е Н О В Н И К за утврђивање накнаде за издавање дозволе за вожњу у управљачници вучног возила ЕВ-82("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)ПДФ
404Царински закон (Сл. Гласник РС, бр 95/2018, 91/2019 -др. закон , 144/2020, 118/2021 и 138/2022)ФУКПДФ
405Правилник о евиденцији залиха и уређивању стоваришног пословања (Сл. гласник ЖС бр. 35/2020)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
406Упутство за рад прегледача кола са теретним колима (Сл. гласник ЖС број 26/2020, 4/2021) - пречишћен текстСУБ/ЕЦМПДФ
407Стратегија и планови праћења система за управљање безбедношћу "Србија Карго" а.д. у периоду од 01.01.2022 - 31.10.2026. године ("Сл. гласник ЖС" бр. 58/2021)СУБПДФ
409Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Сл. гласник РС", бр. 1/2019)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
410Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, бр. 45/2019) - пречишћен текстСУБ/ЕЦМПДФ
411Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре ("Службени гласник РС", бр. 56/2019)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
412Правилник о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 58/2019)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
413Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ("Сл. гласник РС", бр. 80/2019)СУБПДФ
414Прaвилник o врстaмa сигнaлa, сигнaлних oзнaкa и oзнaкa нa прузи („Сл. гласник РСˮ, бр. 51/20)СУБПДФ
415Упутство_за_утовар_и_осигурање_робе_на_теретним_колима_ПРОПИСИ_ЗА_ТОВАРЕЊЕ_Свеска_1(УИЦ_01.04.2020.)СУБ/ЕЦМПДФ
416Стратегија управљања ризицима Акционарскод друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ – Београд (Сл. гласник ЖС бр. 44/2020)ФУКПДФ
417Правилник о утврђивању начина обрачуна накнаде трошкова приликом упућивања запослених на службени пут у иностранствоФУКПДФ
418Упутство о вођењу евиденција техничко колских послова и техничких података о теретним колимаСУБ/ЕЦМПДФ
419Правилник_о_канцеларијско_административном_пословању_(Службени_гласник_ЖС_43-19)СУБ/ЕЦМ/ФУКПДФ
421Kодекс_шифара_за_шифрирање_превозних_докумената-Одлука бр. 4-2020-956-247 од 20.02.2020. годинеФУКПДФ
422Упутство_241-1-13_за_контролне_прегледе_и_редовне_оправке_теретних_кола_свих_серијаЕЦМПДФ
423Правилник о техничким условима за подсистем енергијаСУБПДФ
424Правилник о обрацу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја ("Службени гласник РС", број 6/2020)СУБПДФ
425Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње "Србија Карго"а.д. ("Сл.гласник ЖС", бр.43/2023)СУБПДФ
426Упутство о начину регулисања саобраћаја у условима ограничених могућности споразумевања на подручју ОЦ за саобраћајне послове Краљево (Сл. гласник ЖС бр. 22/2020)СУБПДФ
427Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања („Сл. гласник РС“ бр. 102/2020)СУБПДФ
428Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе,месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја ("Службени гласник РС",бр.89/2016)СУБ/ЕЦМПДФ
429Правилник о одржавању подсистема енергија ("Службени гласник РС",бр.106/2015)СУБ/ЕЦМПДФ
432Закон о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", број 44 од 29. априла 2021, 129/2021, 138/2022 и 92/2023)ФУКПДФ
433Упутство за израду и спровођење плана интегритета (пречишћен текст) ("Сл.гласник РС",бр.145/2020 и 143/2021)ФУКПДФ
434Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола која превози "Србија Карго"а.д. на пругама "Инфраструктуре ЖС"а.д.(Сл.гласник ЖС бр.56/2021)СУБ/ЕЦМПДФ
435Политика заштите животне средине и социјалних питања и политика безбедности и здравља на радуСУБПДФ
436Саобраћајни Правилник ("Сл.гласник РС"бр. 34/2022)СУБПДФ
437План заштите и спасавања за "Србија Карго"а.д.(Одлука Одбора директора бр.4/2022-1312-332 од 10.05.2022.)СУБПДФ
438Процена ризика од катастрофа за "Србија Карго"а.д. (Одлука Одбора директора бр.4/2022-1311-332 од 10.05.2022.)СУБПДФ
439Упутство о службеном саопштењу "Србија Карго"а.д.СУБ/ЕЦМПДФ
440Правилник о захтевима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке ("Сл.гласник РС", бр.10/22)ФУКПДФ
441Правилник о изменама и допунама Саобраћајног правилника ("Сл.гласник РС", бр.107/22)ФУКПДФ

Библиотека прописа