Оператер „Србија Карго“ а.д., поседује дозволу издату од Министарства за заштиту животне средине и бави се транспортом неопасног отпада (наведеног у Прилогу 1.) и опасног отпада (наведеног у Прилогу 2.) на територији Републике Србије (дозвола бр. 19-00-00079/2019-06 од 02.04.2019. године).

            Сваки превоз неопасног отпада прати Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13).

            Сваки превоз опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/17).

 1. ПРЕВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Обавеза пошиљаоца неопасног отпада

            Утовар неопасног отпада у железничка возна средства врши искључиво пошиљалац, на локацијама које одреди превозник отпада.

            Приликом утовара отпада, пошиљалац мора водити рачуна да не угрожава  безбедност радника према Закону о заштити и безбедности здравља на раду (“Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017 и др.закон) , а у складу са:

 • Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за попуњавање (“Службени гласник РС”  бр. 114/13 ).

            По потреби, на захтев превозника или примаоца отпада, пошиљалац је дужан да достави Извештаје о испитивању отпада.

            Пошиљалац је у обавези, да изради и одштампа Документ о кретању отпада у 4 истоветна примерка, како би се пратило кретање и предаја отпада. Други примерак Документа о кретању отпада задржава превозник.

            Пошиљалац је дужан, да превознику достави Документа о кретању отпада са попуњеним делом А и Б (ДЕО А – подаци о отпаду и ДЕО Б – подаци о произвођачу/власнику отпада) и да својим печатом и потписом изврши оверу истог.

Обавезе примаоца неопасног отпада

 • да одмах по извештавању о приспећу пошиљке, исту преузме,
 • да изврши истовар неопасног отпада из железничких возних средстава којима је допремљен,
 • да по потреби изврши чишћење кола и контејнера након истовара,
 • да након истовара, са кола, контејнера и сл. скине старе пломбе,
 • да након истовара празна кола, контејнере и сл. затвори и припреми по пропису за повраћај,
 • да својим потписом и печатом овери други примерак Документа о кретању отпада

(ДЕО Д – подаци о примаоцу отпада), који задржава превозник отпада.

            Приликом истовара отпада, прималац мора водити рачуна да не угрожава  безбедност радника према Закону о заштити и безбедности здравља на раду (“Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017 и др.закон), а у складу са:

 • Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за попуњавање (“Службени гласник РС”  бр. 114/13 ),
 • Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (“Службени гласник РС” бр. 98/2010).

Обавезе превозника неопасног отпада

            Превоз неопасног отпада обавља се железничким саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада у возилу, контејнеру или на други одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом превоза, као и загађење ваздуха воде, земљишта и животне средине.

            У случају загађења насатлог у току транспорта неопасног отпада превозник је одговоран за чишћење и отклањање загађења животне средине.

            Превозник неопасног отпада се обавезује да својим подацима, потписом и печатом попуњава и оверава Документа о кретању отпада (ДЕО Ц – подаци о превознику отпада) и да иста проследи примаоцу отпада на даљу оверу.

Код преузимања отпада на превоз, превозник мора да провери:

 • да ли је отпад који прима, дозвољен за превоз,
 • да ли је Документ о кретању отпада прописно попуњен и да ли се уз њега налазе сва пропратна документа,
 • да се визуелно увери да кола и роба не показују неке недостатке,оштећење и сл,
 • да уочи евентуални претег у колима.
 • да поштује одредбе Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (“Службени гласник РС” бр. 98/2010), у вези са транспортом отпада.

            Превозник се обавезује да неопасан отпад предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за третман, односно складиштење предметног отпада.

            Превозник отпада транспортује неопасан отпад само на одредиште које одреди пошиљалац, а ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад пошиљаоцу.

 1. ПРЕВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА

Обавеза пошиљаоца опасног отпада

            Утовар опасног отпада у железничка возна средства врши искључиво пошиљалац, на локацијама које одреди превозник отпада.

            Пошиљалац је дужан, да паковање и обележавање опасног отпада изврши на основу Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 39/06, 72/09 ) и да употребљава тип амбалаже која има одобрење и важећи извештај о испитивању исте, у складу са прописима проистеклим из Закона о транспорту опасне робе.

            Приликом утовара опасног отпада, пошиљалац мора водити рачуна да не угрожава  безбедност радника према Закону о заштити и безбедности здравља на раду (“Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017 и др.закон), а у складу са:

 • Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за попуњавање (“Службени гласник РС”  бр. 17/17).

            По потреби, на захтев превозника или примаоца отпада, пошиљалац је дужан да достави Извештаје о испитивању опасног отпада.

            Пошиљалац је у обавези, да изврши најаву кретања опасног отпад у информациони систем Агенције за заштиту животне средине (минимум 48 сати пре планиране предаје опасног отпада на превоз)!!

            Пошиљалац је у обавези, да након извршене најаве кретања опасног отпада, одштампа Документ о кретању опасног отпада у 5 истоветних примерака, како би се пратило кретање и предаја опасног отпада. Трећи примерак Документа о кретању опасног отпада задржава превозник.

            Пошиљалац опасног отпада је у обавези, да својим потписом и печатом изврши оверу Документа о кретању опасног отпада.

Обавезе примаоца опасног отпада

 • да одмах по извештавању о приспећу пошиљке, исту преузме,
 • да изврши истовар опасног отпада из железничких возних средстава којима је допремљен,
 • да изврши чишћење и деконтаминацију кола, кола-цистерни и контејнера након истовара,
 • да се са кола, или контејнера, након чишћења и деконтаминације скину листице и оранж-обележја,
 • да након истовара, са кола, кола-цистерни, контејнера и сл. скине старе пломбе,
 • да након истовара празна кола, кола-цистерне, контејнере и сл. затвори и припреми по пропису за повраћај,
 • да својим потписом и печатом овери трећи примерак Документа о кретању опасног отпада (ДЕО Д – подаци о примаоцу отпада), који задржава превозник отпада.

                        Приликом истовара опасног отпада, прималац мора водити рачуна да не угрожава  безбедност радника према Закону о заштити и безбедности здравља на раду (“Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017 и др.закон), а у складу са:

 • Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 39/06, 72/09 ),
 • Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10 , 14/16 ),
 • Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за попуњавање (“Службени гласник РС”  бр. 17/17).
 • Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (“Службени гласник РС” бр. 92/2010).

Обавезе превозника опасног отпада

            Превоз опасног отпада обавља се железничким саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за превоз опасног отпада у возилу, контејнеру или на други одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање опасног отпада приликом превоза, као и загађење ваздуха воде, земљишта и животне средине.

Превоз опасног отпада железничким саобраћајем врши се према одредбама :

 • РИД 2015. – Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) додатак C-Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (РИД)-(„Службени гласник РС – Међународни уговори“,број 17 од 3.септембра 2015.године).
 • Закон о транспорту опасног робе -(„Службени Гласник РС“,бр.104/2016, 83/2018, 95/2018 др. закон и 10/2019 и др. закон).
 • Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају , као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и ванредним догађајима-„Службени гласник РС“,бр.81/2015,од 24.септембра 2015.године).
 • Писаних упустава у складу са РИД-ом као и Наредба сталног значаја бр.1/2002 о поступцима пријављивања и оперативном праћењу кола товарених опасним материјама.

            У случају загађења насталог у току транспорта опасног отпада превозник је одговоран за чишћење и отклањање загађења животне средине.

            Превозна средства којима се врши транспорт опасног отпада морају бити конструисана, израђена, опремљења, технички исправна и обележана у складу са прописаним стандардима.

            Транспорт опасног отпада могу да врше лица која су стручно оспособљења за превоз опасних материја (RID).

            Превозник опасног отпада се обавезује да својим подацима, потписом и печатом попуњава и оверава Документа о кретању опасног отпада (ДЕО Ц – подаци о превознику отпда) и да иста проследи примаоцу отпада на даљу оверу.

Код преузимања опасног отпада на превоз, превозник мора да провери:

 • да ли је опасан отпад коју прима, дозвољен за превоз,
 • да ли је произвођач/власник извршио најаву кретања опасног отпада,
 • да ли је Документ о кретању опасног отпада прописно попуњен и да ли се уз њега налазе сва пропратна документа,
 • да се визуелно увери да кола и амбалажа опасног отпада не показују неке недостактке, оштећење и сл,
 • да се визуелно увери да je опасaн отпада који се преузима на превоз прописно обележен од стране пошиљаоца,
 • да уочи евентуални претег у колима.

            Превозник транспортује опасан отпад само на одредиште које је одредио пошиљалац, а ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад пошиљаоцу.

            Превозник опасан отпад, предаје исти само оператерима који имају дозволу надлежног органа за третман, односно складиштење предметног отпада!!

КОНТАКТИ :

Одговорно лице превозника неопасног отпада:

Ненад Стошић

Моб. Телефон: 064/894-75-02

Електронска пошта: nenad.stosic@srbcargo.rs

Одговорно лице превозника опасног отпада:

Миле Алексић

Моб. Телефон: 064/845-23-01

Електронска пошта: mile.aleksic@srbcargo.rs

Бранко Смиљић

Моб. Телефон: 064/845-22-61

Електронска пошта: branko.smiljic@srbcargo.rs