Опасне материје су оне које могу угрозити здравље људи, изазвати контаминацију животне средине или нанети материјалну штету, које имају опасна својства за људско здравље и околину, које су као такве дефинисане законима, другим прописима и међународним уговорима, које на основу њихове природе или својстава и стања, а у вези са превозом могу бити опасне за безбедност или које имају доказано токсичне, нагризајуће, надражујуће, запаљиве, експлозивне или радиоактивне последице. Опасним материјама сматрају се и сировине од којих се производе опасне материје и отпади ако имају својства опасних материја.

Класе опасне робе према РИД су следеће:

Класа 1 Експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама;

Класа 2 Гасови;

Класа 3 Запаљиве течне материје;

Класа 4.1 Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и експлозивне чврсте

материје умањене осетљивости;

Класа 4.2 Самозапаљиве материје;

Класа 4.3 Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове;

Класа 5.1 Оксидирајуће материје;

Класа 5.2 Органски пероксиди;

Класа 6.1 Отровне материје;

Класа 6.2 Заразне материје;

Класа 7 Радиоактивне материје;

Класа 8 Нагризајуће материје;

Класа 9 Остале опасне материје и предмети;

Превоз опасних материја железничким превозом врши се према одредбама :

-РИД 2019. –Конвенција о међународним железничким превозима(COTIF)додатак C-Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (РИД)

Закон о транспорту опасне робе ( „Сл.Гласник РС „ бр.104 од 23.12.2016. и бр.83 од 23.10.2018.)

-Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају , као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и ванредним догађајима-„ Службени гласник РС“,бр.81/2015,од 24.септембра 2015.године)

-Писаних упустава у складу са РИД-ом као и

-Наредба сталног значаја бр.1/2002 о поступцима пријављивања и оперативном праћењу кола товарених опасним материјама

Обавеза пошиљаоца

Пошиљалац опасне робе је дужан да преда на превоз робу стриктно са одредбама Правилника РИД,што(у оквиру одсека 1.4.1) подразумева:

• да је роба коју отпрема класификована према Правилнику РИД и да је њен превоз допуштен

• да превознику пружи потребне податке и и информације,товарни лист и пратећа документа уз њега,према одредбама поглавља 5.4 и табеле А поглавља 3.2 Правилника РИД

• да користи искључиво амбалажу,велика паковања,велика средства за паковање(ИБЦ), танкове,кола-цистерне, батеријска кола, кола са одвојивим танковима , покретне танкове, танк-контенере,који су дозвољени и одговарају за превоз опасне робе , а морају бити обележени по Правилнику РИД

• да прописно отпреме пошиљку и ограничењима у отправљању

• да прописно обележи и олиста неочишћење и од гаса испражњене танкове , кола-цистерне и сл, као и о чишћењу празних кола ,контејнера , танк-контејнера и сл.који морају бити затворени и заптивени као у пуном стању.

Обавезе примаоца

Примаоц мора:

• да изврши чишћење и деконтаминацију кола и контејнера након истовара

• да се са кола , или контејнера ,након чишћења и деконтаминације скину листице и оранж- обележја

• да одмах по извештавању о приспећу пошиљке опасне робе, исту искупи и преузме

• да након истовара, са кола, кола –цистерни, контејнера и сл, скине старе пломбе

• да,након истовара празна кола,кола –цистерне ,контејнере и сл,прописно затвори и припреми по пропису за повраћај

Обавезе превозника

• У месту отправљања , код преузимања робе на првоз , превозник мора да провери: да ли је опасна роба коју прима,допустена за превоз,затим,да ли је превозни документ прописно попуњен и да ли се уз њега налазе сва пропратна документа која се у документу наводе

• Да се визуелно увери да кола и роба не показују неке недостактке,оштећење и сл.

• Да провери датум следеће ревизије на цистернама,батеријским колима,колима са одвојивим танковима,покретним танковима,танк-контејнерима и МЕГЦ(гасни контејнер са више елемената)

• Да уочи евентуални претег у колима

• Да провери да ли су за кола прописане велике листице за обележавање и да ли се исте налазе на колима(ако су прописане)

Уколико код пријема опасне робе на превоз, превозник утврди било какво одступање од одредаба Правилника РИД ,пријем се мора одбити док се неправилности не отклоне.  

За експлозивне материје и предмете, радиоактивне и отровне материје, које се примају на превоз само ако су испуњени услови прописани РИД-ом, пошиљалац је дужан да преда превознику посебно одобрење за превоз, издато од надлежног органа по Закону о превозу опасних материја. Србија Карго врши превоз опасних материја у складу са прописима који регулишу ову област.


КОНТАКТИ :

Димитрије Јеремић, дипл.инж.

Саветник за безбедност за транспорт опасне робе

тел: 011/361-8345, моб: 064/810-62-05

mail: dimitrije.jeremic@srbcargo.rs

диспечери:

тел: 011/361-8423, моб: 064/846-2722

mail: rid.disp@srbcargo.rs