Нарочита пошиљка је свака пошиљка (железничко возило са теретом или без терета) која на одређеној железничкој прузи прекорачује дозвољени товарни профил и/или највећу дозвољену масу по осовини и/или највећу дозвољену масу по дужном метру и/или својим конструкцијским, техничким или другим карактеристикама не испуњава прописане услове за пруге на којима саобраћа и захтева посебне саобраћајно техничке услове превоза.

Нарочитим пошиљкама сматрају се:

• пошиљке које на превозном путу или делу превозног пута прекорачују:

– товарни профил;

– дозвољену масу по осовини за више од 2% сопствене масе кола или

– дозвољену масу по дужном метру;

• пошиљке које нису осигуране према УИЦ Прописима за товарење Свеска 1 и 2 и код којих не постоји еквивалентни алтернативни начин осигурања;

• круте јединице терета товарене на двоје или више кола са обртним постољима односно окретним клизним постољима;

• савитљиве јединице терета дуже од 36 метара товарене на више кола без обртних постоља;

• јединице терета које се без претовара не могу превести до упутне станице, а маса им је већа од 25 т, или су утоварене на кола са спуштеним подом (важи само за претовар на железнице са различитом ширином колосека);

• пошиљке које се на делу превозног пута превозе трајектом, а не могу сигурно прелазити највећи вертикални нагибни угао прелазнице на трајекту;

• теретна кола са више од осам осовина, ако су товарена;

• страна возила која саобраћају на сопственим точковима ако не носе ознаку РИВ, РИЦ, ТЕН или нису обележена растером у складу са билатералним или мултилатералним споразумима;

• теретна кола натоварена преко дозвољене границе товарења означене на њима;

• товарена кола без ознаке дозвољене границе товарења;

• теретна кола код којих је прекорачен рок ревизије с обзиром на важење растера о одржавању теретних кола, и то за товарена кола више од 14 дана и мање од 6 месеци, а за празна теретна кола више од 6 месеци;

• све остале пошиљке које се морају превозити под посебним саобраћајно-техничким условима.

 За превоз нарочите пошиљке у унутрашњем саобраћају, железнички превозници траже писмено одобрење од управљача инфраструктуре, а за превоз у међународном саобраћају траже писмена одобрења и од учествујућих управљача инфраструктуре односно укључених железничких превозника на превозном путу.

 Одобрење за превоз нарочите пошиљке издаје се са роком важења не краћим од времена потребнога за превоз.

 Превоз нарочитих пошиљака је уређен Правилником 20 о превозу нарочитих пошиљака. У међународном железничком саобраћају Србија Карго се придржава одредби УИЦ-ове објаве 502 којом су уређени поступци за одобравање захтева за превоз нарочитих пошиљака. Нарочите пошиљке се прихватају на превоз само када су испуњени посебни технички и оперативни услови. У међународном превозу нарочитих пошиљака, превозник се мора придржавати и одредби следећих међународних споразума:

• РИВ (2000) –Споразум о размени и коришћењу теретних кола између железничких предузећа,

• РИЦ (2001) –Споразум о размени и коришћењу путничких кола између железничких предузећа,

• СМГС – Споразум о међународном железничком теретном саобраћају,

• УИЦ објава 502.

Пошиљалац у пријави за превоз нарочите пошиљке мора навести следеће податке:

– назив и адресу пошиљаоца и примаоца;

– датум утовара пошиљке;

– отправну и упутну станицу и превозни пут (код извозних пошиљака још И упутну земљу, царинску станицу и прелазну станицу);

– место утовара и истовара, са назначењем да ли ће бити сметњи због уграђене контактне   мреже на електрифицираним пругама и са назначењем индустријског или манипулативног колосека;

– масу товара у (т);

– врсту и димензије товара (ширина, висина, дужина);

– тежиште товара и сваког дела пошиљке, ако се пошиљка састоји из више делова, као и тачке         ослонца пошиљке;

– да ли пошиљка има пратиоца.

Пошиљалац у пријави за превоз нарочите пошиљке на сопственим точковима мора навести следеће податке:

– назив и адресу пошиљаоца и примаоца;

– датум утовара пошиљке;

– отправну и упутну станицу и превозни пут;

– да ли пошиљка има пратиоца;

– врсту возила, серију и његову масу у (т);

– дужину возила преко несабијених одбојника у (мм);

– број осовина или обртних постоља и размак између крајњих осовина, односно између стожера обртних постоља и између осовина у обртном постољу;

– оптерећење по осовини и масу по дужном метру;

– највећу дозвољену брзину у (км/х);

– димензије возила, по потреби са цртежом на коме је приказан уздужни и попречни пресек возила и свим подацима о његовој ширини, висини и дужини;

– најмањи радијус кривине (Р мин) кроз коју возило може проћи


КОНТАКТ:

Сектор за сaобраћај и транспорт- Центар за комерцијално транспортне послове

Телефон: 0113616788