Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 3 (три) извршиоца ради попуњавања радних места, у организационом делу Београд.

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за одржавање објеката, у звању водећи организатор – 1 извршилац

Посебни услови: Стечено средње образовање свих профила.
Предност имају кандидати са следећим знањима и вештинама: познавање Закона о озакоњењу објеката и Закона о планирању и изградњи, знање рада на рачунару, вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности.

2. Радно место за послове нормативе, у звању саветник – 1 извршилац

Посебни услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен правосудни испит.

3. Радно место за послове едукације, у звању координатор – 1 извршилац

Посебни услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, као и потребне компетенције за рад на радном месту едукације и образовања одраслих.

Јавни кокнурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ