Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 13 (тринаест) извршилаца.

Радна  места која се попуњавају:

1. Укупно 5 (пет) извршилаца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ужице, ОЈ за ВВ и ТКП Ужице;

– 4 (четири) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

2. Укупно 2 (два) извршиоца за техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ Лапово,

– 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Београд, ОЈ Рума,

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничара техничко-колске делатности, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3. Укупно 2 (два) извршиоца за послове возовође, од ког броја:

– 2 (два) извршиоца за послове возовође, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ниш, ОЈ за СТ Ниш,

Посебни услови: стечено средње образовање – образовни профил возовођа, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

4. Укупно 1 (један) извршилац за послове главног координатора у Центру за комерцијалне послове, од ког броја:

-1 (један) извршилац за послове главног координатора у Центру за комерцијалне послове, Београд

Посебни услови: Стечено високо образовање из области железничког саобраћаја, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Укупно 2 (два) извршиоца за послове главног координатора у Центру за набавке и централна стоваришта

-2 (два) извршиоца за послове главног координатора у Центру за набавке и централна стоваришта, Београд

Посебни услови: стечено високо образовање из области права или економске области познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Укупно 1 (један) извршилац за послове водећи економиста за рачуноводство у Центру за рачуноводствене послове, од ког броја:

     -1 (један) извршилац за пословеводећи економиста за рачуноводствоу Центру за рачуноводствене послове, Београд

Посебни услови: стечено високо образовање ЕФ , познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за рад на радном месту.