Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 3 (три) извршиоца.

II. Општи услови:

  • Држављанство Републике Србије;
  • Да је учесник конкурса пунолетан.

III. Радна места која се попуњавају:

  1. Укупно 1 (један) извршилац за послове нормативе, у звању саветник у Центру за правне послове и људске ресурсе у Београду
    Посебни услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен правосудни испит.
  1. Укупно 1 (један) извршилац за послове возовође, у Сектору за саобраћај и транспорт Секцији за СТ Ужице, Станица Пожега

Посебни услови: средња стручна спрема, завршена СШСС или СШ железничког смера, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

  1. Укупно 1 (један) извршилац за возача друмског возила, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ужице, ОЈ за вучу возова и ТКП Ужице

Посебни услови: средња стручна спрема, завршена средња школа техничког смера или средња школа електротехничке струке, возачка дозвола Б категорије, посебна здравствена способност у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.