Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:
1. једног дипломираног правника у организационом делу Београд;
2. два инжењера електротехнике и рачунарства у организационом делу Београд.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ИЗЈАВА

ПРИЈАВА НА ОГЛАС