Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд објављује јавни позив свим домаћим и иностраним ремонтним радионицама које су заинтересоване за учешће на састанку поводом редовне оправке, комплетирања и унапређења око 1250 теретних кола серија Еаносс, Сгнсс и Еас. Спецификација планираних обима радова који би се изводили на овим сeријама теретних кола налази се у табели која следи:

ПартијаСерија колаГлавни описКочинина
1Еаноссредовна оправка РО6
уградња металног пода
комплетирање недостајуће кочне опреме и уградња КНИЦК вентила
уградња кочних уметака типа „ЛЛ“
око 150 кола
2Еаноссредовна оправка РО6
уградња КНИЦК вентила
уградња кочних уметака типа „ЛЛ“
око 262 кола
3Еаноссредовна оправка РО6
уградња металног пода
уградња КНИЦК вентила
уградња кочних уметака типа „ЛЛ“
око 370 кола
4Еасредовна оправка РО6
уградња металног пода
уградња сета еластомера на вучним и одбојним уређајима
уградња кочних уметака типа „ЛЛ“
око 170 кола
5Еасредовна оправка РО6
уградња металног пода
уградња нових моноблок точкова
уградња осовинских лежаја са лабиринтским прстеновима
уградња сета еластомера на вучним и одбојним уређајима
уградња кочних уметака типа „ЛЛ“
око 170 кола
6Сгнссредовна оправка РО6 око 115 кола

Сврха састанка: Циљ састанка је спровођење темељног и поузданог истраживања тржишта, те стимулисање учешћа потенцијално квалификованих компанија из предметне области. Желимо истаћи нашу намеру да предстојећи тендер за пружање услуга редовне оправке, комплетирања и унапређења теретних кола учинимо приступачним за све ремонтере који су квалификовани и поседују материјално-техничке капацитете за пружање таквих услуга у траженом обиму. У складу са стандардима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), извршићемо анализу постављања одређених квалификационих критеријума које понуђачи треба да испуне, као и размотрити и идентификовати ниво услова тендера који ће стимулисати учешће компанија на тендеру. Желимо постићи транспарентност и отвореност у овом процесу, уз дискусију и повратне информације са ваше стране, како бисмо осигурали да одређени критеријуми значајно не ограничавају или дискриминишу компаније које су способне и квалификоване за учешће. Овим путем, осим што афирмишемо индустрију ремонтних услуга, такође стварамо претпоставке за развој регионалне и интернационалне сарадње у овој области.

Детаљи састанка: Састанак ће се одржати у пословној згради „Србија Карго“ а.д, улица Немањина број 6, I спрат, канцеларија број 310, у среду, 29. маја 2024. године, са почетком у 12.00 часова.

Контакт: За додатне информације или потврду присуства, молимо контактирајте Кабинет генералног директора „Србија Карго“ а.д. путем емаил-а на kabinet@srbcargo.rs и novica.momcilovic@srbcargo.rs

Напомена: Састанку ће присуствовати и консултанти за подршку имплементације пројекта, што ће омогућити боље разумевање процедура ЕБРД-а и правила набавки, као и размену корисних информација за све учеснике.

Молимо вас да потврдите присуство на састанку најкасније до уторка 28.5.2024. године. Очекујемо ваше активно учешће и конструктиван дијалог у циљу успешне реализације пројекта.


PUBLIC INVITATION

Joint Stock Company for Freight Railway Transport “Srbija Kargo”, Belgrade, hereby announces a public invitation to domestic and foreign overhaul workshops interested in participating at the meeting regarding regular repairs, completing and improvement of around 1,250 freight wagons series Eanoss, Sgnss and Eas. You may find the specification of the planned volume of works which are to be performed on the aforesaid freight wagons series, in the following table:

LotWagon seriesMain description of the worksQuantity
1EanossRegular repair RO6 Metal floor installation Completing of the missing braking equipment and installation of the KNICK valve Installation of brake pads type “LL”around 150 wagons
2EanossRegular repair RO6 Installation of the KNICK valve Installation of brake pads type “LL”around 262 wagons
3EanossRegular repair RO6 Metal floor installation KNICK valve installation Installation of brake pads type “LL”around 370 wagons
4EasRegular repair RO6 Metal floor installation Installation of the set of elastomers on traction and buffer devices Installation of brake pads type “LL”around 170 wagons
5EasRegular repair RO6 Metal floor installation Installation of new monobloc wheels Installation of wheelsets with labyrinth rings Installation of the set of elastomers on traction and buffer devices Installation of brake pads type “LL”around 170 wagons
6SgnssRegular repair RO6around 115 wagons

Purpose of the meeting: The purpose of this meeting is implementation of thorough and reliable market research, stimulation of participation of potentially qualified companies from the field in question. We would like to point out our intention to make the forthcoming tender for provision of services of regular repair, completing and improvement of freight wagons accessible to all overhaulers which are qualified and possess material and technical capacities for provision of such services in requested volume. In accordance with the standards of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), we will make an analysis in respect of setting certain qualification criteria which tenderers will have to fulfill, and also consider and identify the level of tender conditions which will stimulate participation of companies at the tender. We want to achieve transparency and openness in this process with discussions and feedback from you, in order to make sure that certain criteria do not significantly limit or discriminate companies which are capable and qualified for participation. In this manner, not only we affirm the industry of overhaul services, but we also create assumptions for development of regional and international cooperation in this field.

Meeting details: The meeting will be held at the headquarters of “Srbija Kargo” a.d., 6, Nemanjina Street, 1st floor, office No 310, on Wednesday, 29th May 2024, at 12:00 p.m. (noon).

Contact details: For any additional information or confirmation of attendance, please contact the “Srbija Kargo” a.d. Director General’s Cabinet by e-mail kabinet@srbcargo.rs and novica.momcilovic@srbcargo.rs

Note: The meeting will also be attended by the consultants for support to the implementation of the project which will enable better understanding of the EBRD procedures and procurement rules, as well as exchange of information useful for all attendees.

Please confirm attendance at the meeting at the latest until Tuesday, 28th May 2024, at the latest. We expect your active participation and constructive dialogue in a view of successful realization of the project.