У Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови, успешно је одржан Први научно-стручни скуп “Безбедан транспорт, складиштење и руковање опасним материјама” – ТСР 2022. Скуп су својим присуством подржали представници државних органа и научно-образовних институција, као и преко 140 учесника, међу којима су били и представници „Србија Карго“ а.д.

Rukovanje opasnim materijama 2

Имајући у виду да су опасне материје саставни део технички високо развијеног индустријског друштва и имају све ширу примену са трендом пораста обима производње и промета, организовање оваквог једног скупа је био више него неопходан и оправдан. Стручном едукацијом учесници научно – техничког скупа имали су прилику да стекну нова и додатна сазнања о опасним материјама, начину организације пријема, отпреме, превоза и складиштења опасне робе у складу са важећим прописима и процедурама, безбедносним обавезама учесника у транспорту опасне робе, подизању свести о потенцијалним ризицима, начину смањења истих, као и начину реаговања у случају акцидентних ситуација.

Rukovanje opasnim materijama 1

Обухватањем свих актуелних тема из ове области, скуп је био јединствена прилика да се унифицираном применом одговарајућих нормативних аката у транспорту опасне робе предузму превентивне мере којима ће се смањити потенцијални ризици по живот и здравље људи, загађење животне средине и материјална добра.

Такође, акценат је стављен и на чињеницу да је потребно чешће одржавати и организовати стручне скупове, са тематским целинама и дискусијама, јер све активности са опасним материјама представљају перманентан изазов у организационом и техничко – технолошком смислу, као и сталну претњу за све који на посредан или непосредан начин долазе у контакт са њима.