1. Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 16 (шеснаест) извршилаца.
 2. Општи услови:
  • Држављанство Републике Србије;
  • Да је учесник конкурса пунолетан.
 3. Радна  места која се попуњавају:
 • Укупно 1 (један) извршилац за главног координатора за имовинско правне послове, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове главног координатора за имовинско правне послове, у Центру за правне послове и људске ресурсе у Београду.

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен правни факултет, најмање 1 година радног искуства.

 • Укупно 3 (три) извршиоца за водећег инжењера, од ког броја:

– 3 (три) извршиоца за послове водећег инжењера у Сектору за одржавање возних средстава, Секција ЗОВС Београд, ОЈ техничке службе и енергетике у Београду

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен машински факултет, електротехнички факултет, виша школа машинског смера или виша школа електротехничког смера

 • Укупно 1 (један) извршилац за послове транспортно комерцијалног техничара, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове транспортно комерцијалног техничара у Сектору за саобраћај и транспорт – Секција за СТ Панчево, станица Панчево главна

Посебни услови: стечено средње образовање – железничко техничка средња школа – образовни профил: транспортни комерцијалиста/ саобраћајно-транспортни техничар, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

 • Укупно 3 (три) извршиоца за послове прегледача кола, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове прегледача кола у Секцији за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Пожаревац, место рада Смедерево, Мала Крсна, Радинац

– 1 (један) извршилац за послове прегледача кола у Секцији за ВВ и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Рума.

– 1 (један) извршилац за послове прегледача кола у Секцији за ВВ и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Ниш.

Посебни услови: стечено средње образовање техничког смера, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

 • Укупно 2 (два) извршиоца за послове возовође, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове возовође у Секцији за СТ Ужице, Станица Пожега,

   – 1 (један) извршилац за послове возовође у Секцији за СТ Ужице, Станица Пријепоље теретна

Посебни услови: средња стручна спрема, завршена СШСС или СШ железничког смера, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

 • Укупно 6 (шест) извршилаца за послове бравара за возна средства, од ког броја:

– 3 (три) извршиоца за послове бравара за возна средства у Секцији ЗОВС Београд, ОЈ за РОС и теретна кола Београд,

– 1 (један) извршилац за послове бравара за возна средства у Секцији ЗОВС Нови Сад, ОЈ ЗОВС Рума

    – 1 (један) извршилац за послове бравара за возна средства у Секцији ЗОВС Краљево, ОЈ ЗОВС Пожега

– 1 (један) извршилац за послове бравара за возна средства у Секцији ЗОВС Ниш, ОЈ за одржавање теретних кола Ниш

Посебни услови: стечено средње образовање – средња школа машинског смера.