Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 12 (дванаест) извршилаца и то:

 1. Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, a од тог броја:
  – 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, ОЈ за ВВ и ТКП Београд (Секција за ВВ и ТКП Београд)
  – 1 (један) извршилац у Сектору за вучу возова и ТКП, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар (Секција за ВВ и ТКП Ниш)
 2. Укупно 3 (три) извршиоца за послове возовођа, а од тог броја:
  – 2 (два) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Панчево, станица Панчево главна (То Панчево варош, Овча)
  – 1 (један) извршилац у сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Зајечар, станица Бор теретна (ТО Мајданпек, Зајечар)
 3. Укупно 5 (пет) извршилаца у Сектору за одржавање возних средстава, а од тог броја:
  – 3 (три) извршиоца за послове бравар за возна средства у Сектору за одржавање возних средстава, Секција ЗОВС Београд, ОЈ за РОС и теретна кола Београд;
  – 2 (два) извршиоца за послове механичар за возна средства у Сектору за одржавање возних средстава, Секција ЗОВС Краљево, ОЈ ЗОВС Краљево;
 4. 1 (један) извршилац за послове јавних набавки, у звању главни координатор, у Центру за набавке и централна стоваришта, у Одељењу набавке, добара услуга и радова, са местом рада у Београду;
 5. 1 (један) извршилац за обављање рачуноводствених послова, у звању координатор, у Центру за рачуноводствене послове, Одељењу за књижење потраживања и НПО, са местом рада у Београду.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3- механичар
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3 -бравар
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 4
Пријава на јавни оглас за радно место бр. 5
ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ