Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 3 (три) извршиоца и то:

1. Радно место за послове возовођа – 1 (један) извршилац у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Панчево, станица Панчево главна (ТО Панч. варош, Овча).
2. Радно место за послове дефинитивног обрачуна, у звању стручног сарадника – 1 (један) извршилац у Сектору за саобраћај и транспорт, Центар за комерцијално – транспортне послове, Одељење за обрачун, са местом рада у Београду.
3. Радно место за послове бравара за возна средства – 1 (један) извршилац у Сектору за одржавање возних средстава, Секција ЗОВС Београд, ОЈ за РОС и возна средства.“

Јавни конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ