Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца и то:

1) Радно место за послове транспортно комерцијалног техничара – 1 (један) извршилац у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Рума, станица Шид.

Јавни Конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ