Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 9 (девет) извршилаца.

Радна  места која се попуњавају:

1.       Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Београд, ОЈ за ВВ и ТКП Београд;

– 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Лапово.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

  1. Укупно 5 (пет) извршилаца за послове транспортно комерцијалног техничара, од ког броја:

– 2 (два) извршиоца за послове транспортно комерцијалног техничара, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Нови Сад, ОЈ за СТ Суботица, станица Суботица (СТТ);

– 1 (један) извршилац за послове транспортно комерцијалног техничара, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Београд, ОЈ за СТ Рума, станица Рума (СТТ/ТК);

– 2 (два) извршиоца за послове транспортно комерцијалног техничара, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ужица, станица Пожега (СТТ/ТК);

Посебни услови: стечено средње образовање – железничко-техничка средња школа – образовни профил: саобраћајно-транспортни техничар или транспортни комерцијалиста (СТТ/ТК), посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3.       Укупно 1 (један) извршилац за послове возовође, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове возовође, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Београд, ОЈ за СТ Рума, станица Рума.

Посебни услови: стечено средње образовање – образовни профил возовођа, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

4.       Укупно 1 (један) извршилац за послове стручни сарадник за електронско пословање, од ког броја:

-1 (један) извршилац за послове стручног сарадника за електронско пословање у Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности, Београд

Посебни услови: стечено средње образовање било ког смера, познавање рада на рачунару

Јавни конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр.1

Пријава на јавни оглас за радно место бр.2 – Рума, Пожега

Пријава на јавни оглас за радно место бр.2 – Суботица

Пријава на јавни оглас за радно место бр.3

Пријава на јавни оглас за радно место бр.4

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ