Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 7 (седам) извршилаца.

Општи услови:

  • Држављанство Републике Србије;
  • Да је учесник конкурса пунолетан.

Радна  места која се попуњавају:

  1. Укупно 1 (један) извршилац за саветника за људске ресурсе, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове саветника за људске ресурсе, у Центру за правне послове и људске ресурсе у Београду;

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање 2 године радног искуства

2. Укупно 1 (један) извршилац за координатора за БЗР, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове координатора за БЗР, у Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности у Београду.

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен ФТС, ФДС или ФЗР.

3. Укупно 1 (један) извршилац за послове возовође, од ког броја:

-1 (један) извршилац за послове возовође  у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ужице, Станица Пријепоље

Посебни услови: средња стручна спрема, завршена СШСС или СШЕС железничког смера, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

4. Укупно 4 (четири) извршиоца за послове маневристе, од ког броја:

– 4 (четири) извршиоца за маневристе, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ниш, ОЈ за СТ Зајечар, Станица Бор теретна, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

Посебни услови: основна стручна спрема, завршена основна школа.