Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 7 (седам) извршилаца.

  1. Општи услови:
  2. Држављанство Републике Србије;
  3. Да је учесник конкурса пунолетан.
  4. Радна  места која се попуњавају:
  • Укупно 1 (један) извршилац за главног координатора за заступање, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове главног координатора за заступање, у Центру за правне послове и људске ресурсе у Београду.

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање 3 године радног искуства.

  • Укупно 1 (један) извршилац за координаторa за унос обавеза и рачуноводствену контролу у апликацији DMS, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за послове координаторa за унос обавеза и рачуноводствену контролу у апликацији DMS у Центру за рачуноводствене послове у Београду

Посебни услови: висока стручна спрема, завршен економски факултет или факултет друштвеног смера, најмање 1 година радног искуства.

  • Укупно 1 (један) извршилац за возача друмског возила, од ког броја:

– 1 (један) извршилац за возача друмског возила у Центру за финансијске послове и план – Управи центра у Београду.

Посебни услови: средња стручна спрема, завршена средња школа техничког смера или средња школа електротехничке струке, возачка дозвола Б категорије, посебна здравствена способност у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.  Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

  • Укупно 4 (четири) извршиоца за послове машиновође, од ког броја:

– 2 (два) извршиоца за послове машиновође у Сектору за вучу возова и техничко-колске послове, Секцији за ВВ и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар и

– 2 (два) извршиоца за послове машиновође у Сектору за вучу возова и техничко-колске послове, Секцији за ВВ и ТКП Ужице, ОЈ за ВВ и ТКП Краљево.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера, положен стручни испит у складу са Правилником о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника („Сл.гласник РС“, бр. 66/2022), посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.