Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 10 (десет) извршилаца.

Радна места која се попуњавају:

1. Укупно 6 (шест) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар;
2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Лапово;
2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Нови Сад, ОЈ за ВВ и ТКП Суботица.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

2.Укупно 1 (једног) извршиоца за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, од ког броја:

1 (једног) извршиоца за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар- место рада станица Бор теретна.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничара техничко-колске делатности, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3. Укупно 3 (три) извршиоца за послове транспортно комерцијалног техничара, од ког броја:

1 (једног) извршиоца за послове транспортно комерцијалног техничара, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Ужице, ОЈ за СТ Краљево, станица Краљево;
2 (два) извршиоца за послове транспортно комерцијалног техничара, у Сектору за саобраћај и транспорт, Секција за СТ Београд, ОЈ за СТ Рума, станица Шид.

Посебни услови: стечено средње образовање – железничко-техничка средња школа – образовни профил: транспортни комерцијалиста/саобраћајно-транспортни техничар, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“ бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

Јавни конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ