Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 6 (шест) извршилаца.

Радна  места која се попуњавају:

1. Укупно 2 (два) извршиоца за послове техничара вуче/машиновођа, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ужице, ОЈ за ВВ и ТКП Ужице;
  • 1 (један) извршилац за послове техничара вуче/машиновођа, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за вучу возова и ТКП Ниш, ОЈ за ВВ и ТКП Лапово.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничар вуче, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

2. Укупно 1 (један) извршилац за техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове техничара техничко-колске делатности/прегледач кола, у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција за за вучу возова и ТКП Београд, за ВВ и ТКП Рума, место рада станица Шид.

Посебни услови: средња стручна спрема, средња школа техничког смера – образовни профил техничара техничко-колске делатности, посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл.гласник РС“, бр. 24/17). Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за послове за које конкурише.

3. Укупно 2 (два) извршиоца за послове бравара за возна средства, од ког броја:

  • 2 (два) извршиоца за послове бравара за возна средства, у Сектору ЗОВС, Секција ЗОВС Ниш, ОЈ за одржавање локомотива Ниш,

Посебни услови: стечено средње образовање – средња школа машинског смера.

4. Укупно 1 (један) извршилац за послове контролора обрачуна у Центру за обрачун и контролу прихода, од ког броја:

  • 1 (један) извршилац за послове контролора обрачуна у Центру за обрачун и контролу прихода, Београд

Посебни услови: средња стручна спрема транспортно – комерцијалног смера, саобраћајног смера, економског или техничког смера, као и потребне компетенције за рад на радном месту као што су: познавање рада на рачунару (рад у Wordu, Excelu…), пасивно знање енглеског или немачког језика.

Jавни конкурс за пријем у радни однос

Пријава на јавни оглас за радно место бр.1 – Ужице

Пријава на јавни оглас за радно место бр.1 – Лапово, Ниш

Пријава на јавни оглас за радно место бр.2

Пријава на јавни оглас за радно место бр.3

Пријава на јавни оглас за радно место бр.4

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ