Zakon o javnim preduzećima
Politika bezbednosti poslovanja
Zahtev za pristup informacija od javnog značaja
Rešenje vlade o davanju saglasnosti na strateški plan 2017-2027
Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja “Srbija Kargo” a.d. 2017-2027

Kadrovski podaci

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih licajanuarfebruar mart april maj junjulavgust
2021.godina
01.01.2021.
04.01.2021.
11.01.2021.
15.01.2021.
27.01.2021.
28.02.2021.31.03.2021.30.04.2021.31.05.2021.30.06.2021.31.07.2021.31.08.2021.


Finansijski podaci

GodinaProgram poslovanjaObrasci tromesečnog izveštajaFinansijski izveštaji
2024.Program poslovanja za 2024.godinu
2023.Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2023.godinu

Program poslovanja za 2023.godinu

Obrasci tromesečnog izveštaja januar-decembar 2023.

Obrasci tromesečnog izveštaja januar-septembar 2023.

Obrasci tromesečnog izveštaja januar-jun 2023.

Obrasci tromesečnog izveštaja januar-mart 2023.
2022.Program poslovanja za 2022.godinuIzveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-decembar 2022.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-30.09.2022.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-30.06.2022.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-31.03.2022. godine
Bilans stanja za 2022. godinu

Bilans uspeha za 2022. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2022. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2022. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2022. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2022. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2022. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2021. godinu
2021.Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2021. godinu

Program o izmenama i dopunama programa poslovanja maj, 2021.

Program o izmenama i dopunama programa poslovanja februar, 2021.

Program poslovanja za 2021.godinu
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-31.12.2021.godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01.2021-30.09.2021.godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-jun 2021.

Obrasci tromesečnog izveštaja

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-mart 2021.
Bilans stanja za 2021. godinu

Bilans uspeha za 2021. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2021. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2021. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2021. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2021. godinu
2020.Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2020.godinu

Program poslovanja za 2020.godinu
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01.-31.12.2020.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-30.09.2020.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 01.01-30.06.2020.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-mart 2020.
Bilans stanja za 2020. godinu

Bilans uspeha za 2020. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2020. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2020. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2020. godinu
2019.Rebalans PP za 2019.godinu

Program poslovanja za 2019. godinu
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-decembar 2019.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-septembar 2019.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-jun 2019.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-mart 2019.
Bilans stanja za 2019. godinu

Bilans uspeha za 2019. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2019. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2019. godinu
2018.Odluka i rebalans PP za 2018. godinu

Program poslovanja za 2018. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-decembar 2018.

Odluka Skupštine SK

Tromesečni izveštaj za period januar-septembar 2018.
Bilans stanja za 2018. godinu

Bilans uspeha za 2018. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2018. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2018. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2018. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2018. godinu
2017.Program o izmenama i dopunama PP za 2017. godinu

Rešenje saglasnost VRS na PP za 2017. godinu

Program poslovanja za 2016. godinu

Tromesečni izveštaj januar-decembar 2017.

Izveštaj o planiranim i usklađenim aktivnostima januar-mart 2017.

Tromesečni izveštaj januar-mart 2017.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja "Srbija Kargo"a.d. za period 01.01-30.06.2017.godine
Bilans stanja za 2017. godinu

Bilans uspeha za 2017. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2017. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2017. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2017. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje i finansijski izveštaj - 31.12.2017.

Odluka o usvajanju FI za 2017. godinu
2016.Program poslovanja za 2016. godinuTromesečni izveštaj obrasciBilans stanja za 2016. godinu

Bilans uspeha za 2016. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu 2016. godinu

Izveštaj o promeni na kapitalu za 2016. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2016. godinu

Izveštaj revizora Srbija Kargo 2016. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu
2015.Finansijski izveštaji za 2015. godinu