Закон о јавним предузећима
Политика безбедности пословања
Захтев за приступ информација од јавног значаја
Решење владе о давању сагласности на стратешки план 2017-2027
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја “Србија Карго” а.д. 2017-2027

Кадровски подаци

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лицајануарфебруар март април мај јунјулавгуст
2021.година
01.01.2021.
04.01.2021.
11.01.2021.
15.01.2021.
27.01.2021.
28.02.2021.31.03.2021.30.04.2021.31.05.2021.30.06.2021.31.07.2021.31.08.2021.


Финансијски подаци

ГодинаПрограм пословањаОбрасци тромесечног извештајаФинансијски извештаји
2024.Програм пословања за 2024.годинуОбрасци тромесечног извештаја јануар-март 2024.
2023.Програм о изменама и допунама програма пословања за 2023.годину

Програм пословања за 2023.годину

Обрасци тромесечног извештаја јануар-децембар 2023.

Обрасци тромесечног извештаја јануар-септембар 2023.

Обрасци тромесечног извештаја јануар-јун 2023.

Обрасци тромесечног извештаја јануар-март 2023.
2022.Програм пословања за 2022.годинуИзвештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-децембар 2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.09.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.06.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-31.03.2022. године
Биланс стања за 2022. годину

Биланс успеха за 2022. годину

Извештај о токовима готовине за 2022. годину

Извештај независног ревизора за 2022. годину

Извештај о осталом резултату за 2022. годину

Извештај о променама на капиталу за 2022. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2022. годину

Одлука о усвајању ФИ за 2021. годину
2021.Програм о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања мај, 2021.

Програм о изменама и допунама програма пословања фебруар, 2021.

Програм пословања за 2021.годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-31.12.2021.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021-30.09.2021.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-јун 2021.

Обрасци тромесечног извештаја

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2021.
Биланс стања за 2021. годину

Биланс успеха за 2021. годину

Извештај независног ревизора за 2021. годину

Извештај о токовима готовине за 2021. годину

Извештај о осталом резултату за 2021. годину

Извештај о променама на капиталу за 2021. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2021. годину

Одлука о усвајању ФИ за 2021. годину
2020.Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину

Програм пословања за 2020.годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.-31.12.2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.09.2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01-30.06.2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2020.
Биланс стања за 2020. годину

Биланс успеха за 2020. годину

Извештај независног ревизора за 2020. годину

Извештај о осталом резултату за 2020. годину

Извештај о променама на капиталу за 2020. годину

Извештај о токовима готовине за 2020. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину

Одлука о усвајању ФИ за 2020. годину
2019.Ребаланс ПП за 2019.годину

Програм пословања за 2019. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-децембар 2019.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-септембар 2019.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-јун 2019.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-март 2019.
Биланс стања за 2019. годину

Биланс успеха за 2019. годину

Извештај независног ревизора за 2019. годину

Извештај о осталом резултату за 2019. годину

Извештај о променама на капиталу за 2019. годину

Извештај о токовима готовине за 2019. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2019. годину

Одлука о усвајању ФИ за 2019. годину
2018.Одлука и ребаланс ПП за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период јануар-децембар 2018.

Одлука Скупштине СК

Тромесечни извештај за период јануар-септембар 2018.
Биланс стања за 2018. годину

Биланс успеха за 2018. годину

Извештај независног ревизора за 2018. годину

Извештај о осталом резултату за 2018. годину

Извештај о променама на капиталу за 2018. годину

Извештај о токовима готовине за 2018. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину

Одлука о усвајању ФИ за 2018. годину
2017.Програм о изменама и допунама ПП за 2017. годину

Решење сагласност ВРС на ПП за 2017. годину

Програм пословања за 2016. годину

Тромесечни извештај јануар-децембар 2017.

Извештај о планираним и усклађеним активностима јануар-март 2017.

Тромесечни извештај јануар-март 2017.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго"а.д. за период 01.01-30.06.2017.године
Биланс стања за 2017. годину

Биланс успеха за 2017. годину

Извештај независног ревизора за 2017. годину

Извештај о осталом резултату за 2017. годину

Извештај о променама на капиталу за 2017. годину

Извештај о токовима готовине за 2017. годину

Напомене уз финансијске извештаје и финансијски извештај - 31.12.2017.

Одлука о усвајању ФИ за 2017. годину
2016.Програм пословања за 2016. годинуТромесечни извештај обрасциБиланс стања за 2016. годину

Биланс успеха за 2016. годину

Извештај о осталом резултату 2016. годину

Извештај о промени на капиталу за 2016. годину

Извештај о токовима готовине за 2016. годину

Извештај ревизора Србија Карго 2016. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину
2015.Финансијски извештаји за 2015. годину